КАДЕТЛЕ БИР БИРЛЕРИ БЛА ТАНЫШХАНДЫЛА

Республиканы школларында кадет классланы курсантлары Нальчикде 33-чю школда жыйылгъандыла. Анда  «Муратларынга ийнан» деген форум къуралгъанды. Ол КъМР-де МВД-ны башламчылыгъы бла, Жарыкъландырыу эм илму министерствону болушлугъу бла бардырылгъанды.

 Жаш адамлагъа къонакъгъа ич ишле министр, полицияны генерал-лейтенанты   Василий Павлов, Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советни секретары  Казбек Татуев, жарыкъландырыу эм илму министр   Анзор Езаов, экстремизмни профилактикасы жаны бла министр Залим Кашироков, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, право сакълаучу эм кюч структураланы оноучулары, жамауат къуллукъчула, белгили спортчула, артистле да  келген эдиле. Аны юсюнден бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан билдиргендиле.

Бу тюбешиу ёсюп келген тёлюню Ата журтха сюймекликге юйретир, жаш адамланы окъуугъа кёллендирир, аланы праволу билимлерин игилендирир, сабийлени бир бирлери бла байламлыкъла къураргъа, бирге ишлерге юйретир мурат бла къуралгъанды.

  Василий Павлов, жыйылгъанланы алгъышлай, шёндюгю заманда  ёсюп келген тёлюню патриот  ниетледе ёсдюрюу бютюнда магъаналы болгъанын, ол миллет къоркъуусузлукъну мурдорун салгъанын чертгенди. Ол КъМР-де Ич ишле министерствону башламчылыгъы бла ««Праволу республика» Правогъа юйретиу школ» проект жашауда бардырылгъанын билдиргенди. Анга республиканы окъуучуларыны арасында сейир уллу болгъанына уа ахыр юч жылны ичинде анга 15 мингден аслам школчу къатышханы да шагъатлыкъ  этеди.

- Муратла салыргъа къоркъмагъыз. Къарыуугъузгъа, билимигизге ийнаныгъыз, ол заманда жетишимле болдураллыкъсыз. Бюгюннгю жыйылыу а сабийлени башламчылыкълары бла къуралгъаны бютюнда магъаналыды.  Нальчикни 7-чи номерли орта школуну полицияны кадет классларыны окъуучулары башха курсантла бла тюбеширге, танышыргъа сюйгенлерини хайырындан,-дегенди министр.

Жаш адамланы башха къонакъла да алгъышлагъандыла. Ала жаш тёлю къыралыбызны келир заманын къурагъанларыны, Россейни айныуу аланы къолларында болгъаныны, жетишимлеге жетер ючюн а, ишлерге, къадалып окъургъа кереклисини юслеринден айтхандыла.

 Ол кюн ««Праволу республика» Правогъа юйретиу школ» проектни чеклеринде окъууда, спортда, илмуда, чыгъармачылыкъда, инновация ишде айырмалылагъа КъМР-де МВД-ны эмда РФ-ни СК-сыны КъМР-де Управлениясыны Сыйлы грамоталары, КъМР-ни Баш сюдюню Сыйлы грамотасы бла аны башчысыны Ыразылыгъы, эсде къаллыкъ саугъала да берилгендиле.

Ахырында жаш адамланы таматалагъа соруула берирге онглары болгъанды. Школчула аланы сабийликлерини, усталыкъларын къалай сайлагъанларыны, право низамны сакълаучу органлагъа ишге къалай кирирге боллугъуну юслеринден соргъандыла. Дагъыда таматала регби, дзюдо, спортну башха тюрлюлерине къаллай кёзден къарагъанларын да билирге сюйгендиле.

Тюбешиуге КъМР-ни сыйлы артисти Текуланы Амур да къатышханды, ахырында ол анагъа бла атагъа сюймекликни юсюнден жыр айтханды.

 Кадетлени быллай даражалы жыйылыулары биринчи кере бардырылгъанын белгилерчады, аны къурагъанла ол тёрелиге айланырыгъына ышаннганларын айтхандыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.