ТАБИЙГЪАТХА ЗАРАН ЖЕТМЕЗЧА

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуна бойсуннган «Сакъланыргъа тийишли табийгъат жерлени хайырланыу эм тынгылы объектлени къурулушун бардырыу жаны бла дирекция»   Тырныауузда «Таза къырал» миллет эм "Экология" федерал  проектлеге кёре,   2021-2023 жыллагъа белгиленнген ишлени бардырады.   Аны чеклеринде  3,6 гектар жерде вольфрам-молибден комбинатны  I-V класслы къоркъуулу къалгъан-къулгъанлары экологиягъа   хата салмазча мадар этиледи.  

Проектге кёре, бюгюнлюкде  экинчи къаты рекультивация  барады.  Ол санда  зыбыр отходланы экскаваторла бла ауур жюк ташыгъан машиналагъа жюклеп  энчи жерге ташыйдыла.

Мындан арысында да жерни игилендирирча жумушла тамамланырыкъдыла. Аны тазалагъанларындан сора, юсюн геотехника  материалла бла жабарыкъдыла эм   топуракъ къуярыкъдыла. Ызы бла  терекле бла  ханс ёсерча  мадар этилликди.  Алай бла ол къысха заманда  эл мюлкге хайырланыргъа жарарча боллукъду. 

  Ишле графикге кёре эм бир тюрлю  кемчиликсиз барадыла. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.