ЗЭХЬЭЗЭХУЭХЭР ЙОКIУЭКI

КъБР-м и Муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ республикэм и щIыналъэхэм щокIуэкI КъурIэн лъапIэм къеджэнымкIэ жэмыхьэт зэпеуэхэр.

Хэтхэм я ныбжьым елъытауэ, зэпеуэхэр Iыхьищу гуэшащ:

илъэси 7-м щегъэжьауэ 12-м нэс, 13-м щегъэжьауэ 24-м нэс, 25-м щегъэжьауэ 45-м нэс. КъурIэн лъапIэм нэмыщI, зэпеуэм хэтхэр зэпрагъауэ Хьэнэфий мэсхьэбым и тегъэщIапIэхэмкIэ. Мэкъуауэгъуэм и I-м ирихьэлIэу, зэхьэзэхуэхэр щызэфIэкIащ Май, КъалэкIыхь, Бахъсэн, Шэджэм, Тэрч щIыналъэхэм. КъэпщытакIуэхэм «къыхащыпыкIахэм» Iэмал яIэнущ республикэпсо зэхьэзэхуэм хэтыну.                                                     

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 09:03

КЪЭЗАН КАРАТЭМКIЭ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 08:21

ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ.

22.04.2024 - 16:54

ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ