Гъатхэм и пшыхь

«Жан» зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкI «Гъэм и теплъэгъуэхэр» усэ пшыхь­хэм къыпащэу, Сэралъп Мадинэ и Арт-унэм гъатхэр щагъэфIащ. 

Гъатхэм теухуа усэхэм къеджащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым и артистхэу Тэмазэ Лиуанрэ Тхьэщыгъуей Жаннэрэ, уэрэджыIакIуэ па­жэхэу Сокъур Ольгэрэ Хьэкъул Оксанэрэ. Уэрэд ма­къамэкIэ, пшынэкIэ, шы­кIэ­пшынэкIэ Iуэхур ягъэдэхащ Бэч Азэмэт, Беслъэней ­Ренатэ, ГъукIэ Ислъам, ­Щокъуий Мурат сымэ, «Къэ­бэрдей» джэгуакIуэ гупым. Гъатхэм ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм я ­теплъэгъуэхэр ­къигъэлъэгъуащ джэгуа­кIуэ Нэхущ Тимур. Пшы­нэрэ бэрэбанкIэ утыку къихьащ ныбжьыщIэ цIыкIухэу Къуэ­дзокъуэ Самиррэ Сыжажэ Аскэррэ. 
- Гъатхэращ дунейр къы­щытIэпIыр, къыщыгъагъэр! «Сыпсэуарэт!» жыпIэу гур еутIыпщ а зэман дахэм! Нобэ дэри гъатхэм дыпэ­джэжащ псалъэ къыхэщы­пыкIахэмкIэ, макъамэ гуа­пэкIэ, усыгъэ курыхкIэ, - жиIащ пшыхьыр езыгъэ­кIуэкIа Гумэ Маринэ. Абы зыкърезыгъэхьэлIа пща­-щэ­хэм къалэрдэгу Iэрамэ­хэр хуагуэшащ гъатхэ нэ­щэнэу. 
Гугъуэт  Заремэ,
Сурэтхэр Шыбзыхъуэ Астемыр трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.