Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилликди. Бюгюнлюкде ишле Бабугент, Тёбен Чегем, Хушто-Сырт, Кёнделен, Урух, Ново-Ивановское, Интернациональное, Анзорей, Жемтала эм Экинчи Чегем элледе барадыла. Саулай жангыртыллыкъ жолланы узунлугъу 18,3 километрге жетеди. Сёз ючюн, былтыр бла тенглешдиргенде, тёрт элде юч километр жангыртылгъан эди. Ол себепден программаны кенгертиле баргъанын ахшы жетишимге санаргъа боллукъду.  
Бабугентде Тогъуза улу атлы орамда игилендириу  ишле къыстау барадыла. Аны чеклеринде жолну 630 метр чакълысы мардалагъа келиширча этилликди. Жолгъа жыйырма жылдан бери тынгылы къаралмагъанды. Мында бир къауум социал учреждение орналгъанлары ючюн, элни жамауатына эм къонакълагъа да алада терк-терк болургъа тюшеди.  
План бла белгиленнген жумушла тынгылы эм болжалларындан кеч къалмай тамамланыр ючюн Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан аланы энчи контрольда тутады. Ол бу кюнледе объектде болуп, андагъы болум бла да шагъырейленнгенди.  
Бюгюнлюкде жолчула, эски асфальтны кетерип, жауун суу саркъырыкъ быргъыланы жарашдырып, жолну мурдорун кенгертип, кючлеп башлагъандыла. 
Планнга кёре, объект быйыл июнь айгъа хайырланыргъа берирге керекди. 
Аны бла бирге «Къоркъуусуз эм тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде Жемталаны Ленин атлы орамына да  тынгылы ремонт этиледи. Мында социал магъаналы объектле: администрацияны юйю, амбулатория, школ эм сабий сад орналадыла. 
Подряд организацияны келечилери, жауун суула саркъгъан системаны жангыртып, кёпюрге ремонт этип, жолну мурдорун да кючлеп, асфальт жайып башлагъандыла. Ызы бла жорукъланы билдирген ызла тартыллыкъдыла эм белгиле салыныкъдыла.  
Элни таматасы Артур Дохов айтханнга кёре, игилендириу ишле 5,5 километр чакълы бир жолда тынгылы эм болжалдан кеч къалмай тамамланыллыкъдыла. Объект жайгъа хазыр болургъа керекди.  
Саулай алып айтханда, сагъынылгъан элледе жолланы быйыл биринчи сентябрьге дери тапландырыргъа тийишлидиле. 

Магометланы
 Сулейман. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс