Донбассха кезиулю болушлукъ ашырылгъанды

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, #Биз биргебиз жандауурлукъ акцияны чеклеринде, волонтёрла бла бирге Донбассха тоннадан аслам гуманитар болушлукъ ашыргъанды. 
Аны ОНФ-ну штабында бир айдан артыкъ жыяргъа тюшгенди. Хар замандача, ала кёбюсюнде аш-суу эм гигиена керекледиле. Жандауурлукъ акциягъа уллу кёллю болмагъан жерлешлерибиз, организацияла, Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну окъуучулары эм башхала да къатышхандыла. 
Жамауатчыла адамла келтирген затланы къагъыт орунлагъа салып жарашдыргъандыла. Алгъаракълада гуманитар болушлукъну бир кесегин «Радуга» социал-реабилитация арада тургъан донбассчы сабийлеге бергендиле. Ала китаплагъа, илляулагъа, татлы-ашарыкъла бла суулагъа эм башха затлагъа да бек къууаннгандыла. 
ОНФ-ну келечилери гуманитар болушлукъну Шимал Осетиядан коллегалары бла бирге Дондагъы Ростов областьда  арагъа жибергендиле. Мында регионладан келтирилген продуктланы бла товарланы къачхынчылыкъны сынаргъа тюшгенлеге эм жашау журтларын къоялмай къыйын болумда жашагъанлагъа юлешедиле. 
- Бу жол Шимал Осетиядан коллегаларыбызгъа къошулуп, Къабарты-Малкъарны атындан бир тоннадан аслам жюк ашыргъанбыз. Бусагъатда бизни республикада да бардыла биринчи керек болгъан товарла бла къытлыкъ сынагъанла. Алагъа да къолубуздан келгенича себеплик этерге борчлубуз. Аны бла байламлы бюгюнлюкде да жыйылыуну тохтатмагъанбыз. Жандауурлукъгъа ким сюйсе да къошулургъа, аш-суу неда кийим келтирирге боллукъду, - дейди ОНФ-ну келечиси Ислам Макоев.

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик