Донбассха кезиулю болушлукъ ашырылгъанды

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, #Биз биргебиз жандауурлукъ акцияны чеклеринде, волонтёрла бла бирге Донбассха тоннадан аслам гуманитар болушлукъ ашыргъанды. 
Аны ОНФ-ну штабында бир айдан артыкъ жыяргъа тюшгенди. Хар замандача, ала кёбюсюнде аш-суу эм гигиена керекледиле. Жандауурлукъ акциягъа уллу кёллю болмагъан жерлешлерибиз, организацияла, Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну окъуучулары эм башхала да къатышхандыла. 
Жамауатчыла адамла келтирген затланы къагъыт орунлагъа салып жарашдыргъандыла. Алгъаракълада гуманитар болушлукъну бир кесегин «Радуга» социал-реабилитация арада тургъан донбассчы сабийлеге бергендиле. Ала китаплагъа, илляулагъа, татлы-ашарыкъла бла суулагъа эм башха затлагъа да бек къууаннгандыла. 
ОНФ-ну келечилери гуманитар болушлукъну Шимал Осетиядан коллегалары бла бирге Дондагъы Ростов областьда  арагъа жибергендиле. Мында регионладан келтирилген продуктланы бла товарланы къачхынчылыкъны сынаргъа тюшгенлеге эм жашау журтларын къоялмай къыйын болумда жашагъанлагъа юлешедиле. 
- Бу жол Шимал Осетиядан коллегаларыбызгъа къошулуп, Къабарты-Малкъарны атындан бир тоннадан аслам жюк ашыргъанбыз. Бусагъатда бизни республикада да бардыла биринчи керек болгъан товарла бла къытлыкъ сынагъанла. Алагъа да къолубуздан келгенича себеплик этерге борчлубуз. Аны бла байламлы бюгюнлюкде да жыйылыуну тохтатмагъанбыз. Жандауурлукъгъа ким сюйсе да къошулургъа, аш-суу неда кийим келтирирге боллукъду, - дейди ОНФ-ну келечиси Ислам Макоев.

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс