ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду. Окъуу юйню бу башламчылыгъына РФ-ни Культура министерствосу да себеплик этгенди.

18-чи майда башланнган кинофестивальны экинчи кюнюнде оюн эм анимация къысхаметражлы фильмле кёргюзтюлгендиле. Конкурс фильмлени араларында Къабарты-Малкъардан Жамбот Пшуковну «Реальность» эм Илья Орищенкону «Цугцванг» деген чыгъармалары да бардыла.  

Орта кюн «Синдика» къонакъ юйде фестивальны сюзген къауумну пресс-конференциясы ётгенди. Жюриге быйыл ВГИК-ни кинону бла телевиденияны режиссура курсуну таматасы Виталий Калинин башчылыкъ этеди. Ол къауумгъа дагъыда СКГИИ-ни режиссура кафедраны заведующийи, режиссёр Мухамед Черкесов, «One Light Studio» кинокомпанияны директору Бишер Ероко, Россейни адабият союзуну сценарный секциясыны председатели Сергей Чекмаев, фантаст эм сценарист Алексей Гравицкий, «Чеченфильм» кинокомпанияны генеральный директору Беслан Терекбаев, Россейни кинематографистлерини союзуну келечиси Индира Черджиева, ВТК «Кабардино-Балкария» каналны телеведущийи, режиссёр Дамира Ашибокова киргендиле.

Биринчи сёз Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну (СКГИИ) ректору Рахайланы Анатолийге берилген эди. Ол ВГИК-ни таматасы Владимир Малышевни фестивальгъа алгъыш сёзюн окъугъанды. Ол тёрели болургъа кереклисин да чертгенди.

Анатолий Измаилович билдиргеннге кёре, конкурсха 400-ге жууукъ чыгъарма иш жиберилген эди. Аладан жюри 44-сюн сайлагъанды.

Дагъыда сёз энчи саугъаны юсюнден да баргъанды. Белгили «Amedia» студия хорлагъаннга сертификат берликди.
Виталий Калинин а жаш тёлюню жашауун кёргюзтген, ачыкълагъан чыгъармала бу фестивальда иги кесек болгъанларын айтханды. - Мени оюмума кёре, фестиваль жаш тёлю къараучула бла къалай сёлеширге кереклисин кёргюзтеди. Бюгюнлюкде ол бек магъаналыды, – дегенди ол.

Сергей Чекмаев а Къабарты-Малкъарда биринчи кере болгъанын, бу жумуш бийик даражада къуралгъанын белгилеп, ыразылыгъын билдиргенди. «Адамланы бу ишге сейирлери уллу болгъаны кёрюнюп турады.Тюбешиуле, ушакъла да бек тынгылы ётгендиле. Аны ючюн ишлейбиз», – дегенди.

Тюнене фестиваль кесини ишин бошагъанды. Анда хорлагъанланы саугъалау Минги тауну тийресинде ётгенди. Къонакъбайла келгенлеге табийгъатыбызны ариулугъун кёргюзте, саугъаланы алай берирге сюйгендиле. Андан газетибизни келир номеринде толу хапар билирге боллукъсуз.

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю