КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ КАВКАЗ УРУШДА ЁЛГЕН АДЫГЛАНЫ (ЧЕРКЕСЛЕНИ) ЭСГЕРИУНЮ КЮНЮ БЛА БАЙЛАМЛЫ ОБРАЩЕНИЯСЫ

Багъалы жерлешлерим!

Бюгюн, Кавказ уруш бошалгъанлы 159 жыл толгъан кюн, биз, ол къанлы къазауатны, адыгланы ёмюрлени теренинден келген тарыхларыны бек ачыулу кезиулеринде жоюлгъанланы эсгере, алагъа баш урабыз.

Ол узакъ ёмюрде уллу къыралланы башхаланы жерлерине сугъанакълыкъ этер муратлары ючюн къозгъалгъан бек кюйсюз уруш салгъан жарала бизни жюреклерибизде энтта да сынтыл болмагъандыла. Ол адыгланы кёплерини жашауларын алгъанды, халкъны иги кесегине уа аны хатасындан туугъан жерлерин къоюп кетерге тюшгенди.

Озгъан заманлада болгъан ишлени эсибизге тюшюре, биз ата-бабаларыбызны  закийликлерине, эслиликлерине, ниет чыныгъыулукъларына, ётгюрлюклерине да сейир этебиз. Ала, уллу азап чекгенлерине да къарамай, адыг миллетни сакълаялгъандыла, алгъын сайлагъан къадарларына кертичилей къалгъандыла, тарых ата журтлары келир тёлюлеге къалырча эталгъандыла.

Заманланы ол байламлыгъы энтта да юзюлмей барады. Ма аны хайырындан сакълаялгъандыла адыгла кеслерини ана тиллерин, миллет адет-тёрелерин бла культураларын, ма аны ючюн жетишгендиле уллу жетишимлеге социал эмда экономика айныуну жолунда. Бюгюнлюкде да кёп миллетли бирикген юйюрде, бизни кючлю эмда деменгили Россей къыралыбызны къауумунда келир заманларын таукел къурап барадыла.

Ата-бабаларыбыздан къалгъан хазналарыбыз, Ата журтха кертичи болууну ёмюрлени теренинден келген адет-тёрелерибиз мындан ары да Къабарты-Малкъарны жетишимли айный барыууну, республиканы халкъыны жашнаууну, къолайлыгъыны кючлю мурдору болуп турлугъуна ишексизме.

Барыгъызгъа да кийик саулукъ, ырахатлыкъ тежейме, бар игиликле да сизни болсунла!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.