КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ КАВКАЗ УРУШДА ЁЛГЕН АДЫГЛАНЫ (ЧЕРКЕСЛЕНИ) ЭСГЕРИУНЮ КЮНЮ БЛА БАЙЛАМЛЫ ОБРАЩЕНИЯСЫ

Багъалы жерлешлерим!

Бюгюн, Кавказ уруш бошалгъанлы 159 жыл толгъан кюн, биз, ол къанлы къазауатны, адыгланы ёмюрлени теренинден келген тарыхларыны бек ачыулу кезиулеринде жоюлгъанланы эсгере, алагъа баш урабыз.

Ол узакъ ёмюрде уллу къыралланы башхаланы жерлерине сугъанакълыкъ этер муратлары ючюн къозгъалгъан бек кюйсюз уруш салгъан жарала бизни жюреклерибизде энтта да сынтыл болмагъандыла. Ол адыгланы кёплерини жашауларын алгъанды, халкъны иги кесегине уа аны хатасындан туугъан жерлерин къоюп кетерге тюшгенди.

Озгъан заманлада болгъан ишлени эсибизге тюшюре, биз ата-бабаларыбызны  закийликлерине, эслиликлерине, ниет чыныгъыулукъларына, ётгюрлюклерине да сейир этебиз. Ала, уллу азап чекгенлерине да къарамай, адыг миллетни сакълаялгъандыла, алгъын сайлагъан къадарларына кертичилей къалгъандыла, тарых ата журтлары келир тёлюлеге къалырча эталгъандыла.

Заманланы ол байламлыгъы энтта да юзюлмей барады. Ма аны хайырындан сакълаялгъандыла адыгла кеслерини ана тиллерин, миллет адет-тёрелерин бла культураларын, ма аны ючюн жетишгендиле уллу жетишимлеге социал эмда экономика айныуну жолунда. Бюгюнлюкде да кёп миллетли бирикген юйюрде, бизни кючлю эмда деменгили Россей къыралыбызны къауумунда келир заманларын таукел къурап барадыла.

Ата-бабаларыбыздан къалгъан хазналарыбыз, Ата журтха кертичи болууну ёмюрлени теренинден келген адет-тёрелерибиз мындан ары да Къабарты-Малкъарны жетишимли айный барыууну, республиканы халкъыны жашнаууну, къолайлыгъыны кючлю мурдору болуп турлугъуна ишексизме.

Барыгъызгъа да кийик саулукъ, ырахатлыкъ тежейме, бар игиликле да сизни болсунла!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.