КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ КАВКАЗ УРУШДА ЁЛГЕН АДЫГЛАНЫ (ЧЕРКЕСЛЕНИ) ЭСГЕРИУНЮ КЮНЮ БЛА БАЙЛАМЛЫ ОБРАЩЕНИЯСЫ

Багъалы жерлешлерим!

Бюгюн, Кавказ уруш бошалгъанлы 159 жыл толгъан кюн, биз, ол къанлы къазауатны, адыгланы ёмюрлени теренинден келген тарыхларыны бек ачыулу кезиулеринде жоюлгъанланы эсгере, алагъа баш урабыз.

Ол узакъ ёмюрде уллу къыралланы башхаланы жерлерине сугъанакълыкъ этер муратлары ючюн къозгъалгъан бек кюйсюз уруш салгъан жарала бизни жюреклерибизде энтта да сынтыл болмагъандыла. Ол адыгланы кёплерини жашауларын алгъанды, халкъны иги кесегине уа аны хатасындан туугъан жерлерин къоюп кетерге тюшгенди.

Озгъан заманлада болгъан ишлени эсибизге тюшюре, биз ата-бабаларыбызны  закийликлерине, эслиликлерине, ниет чыныгъыулукъларына, ётгюрлюклерине да сейир этебиз. Ала, уллу азап чекгенлерине да къарамай, адыг миллетни сакълаялгъандыла, алгъын сайлагъан къадарларына кертичилей къалгъандыла, тарых ата журтлары келир тёлюлеге къалырча эталгъандыла.

Заманланы ол байламлыгъы энтта да юзюлмей барады. Ма аны хайырындан сакълаялгъандыла адыгла кеслерини ана тиллерин, миллет адет-тёрелерин бла культураларын, ма аны ючюн жетишгендиле уллу жетишимлеге социал эмда экономика айныуну жолунда. Бюгюнлюкде да кёп миллетли бирикген юйюрде, бизни кючлю эмда деменгили Россей къыралыбызны къауумунда келир заманларын таукел къурап барадыла.

Ата-бабаларыбыздан къалгъан хазналарыбыз, Ата журтха кертичи болууну ёмюрлени теренинден келген адет-тёрелерибиз мындан ары да Къабарты-Малкъарны жетишимли айный барыууну, республиканы халкъыны жашнаууну, къолайлыгъыны кючлю мурдору болуп турлугъуна ишексизме.

Барыгъызгъа да кийик саулукъ, ырахатлыкъ тежейме, бар игиликле да сизни болсунла!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.