РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛГЕН ЖОЛОУЧУЛАНЫ САНЫ КЁБЕЙЕДИ

Белгили ата журтлу мобиль телесистемалы (МТС) компания бардыргъан тинтиулеге кёре, май айда болгъан байрам кюнледе Къабарты-Малкъаргъа келген жолоучуланы саны иги кесекге кёбейгенди эм ол жаны бла республика россейли регионланы ичинде алчы жерге чыкъгъанды.

Жолоучуланы Къабарты-Малкъаргъа келиулери 30 апрельде башланнганды эм ала республикада 10 майгъа дери тургъандыла. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде туристлени саны иги да ёсгенди. Башхача айтханда, былтырдан эсе регионнга келген жолоучуланы саны он алты процентге кёп болгъанды. Асламысында республикагъа Москвадан бла Санкт-Петербургдан, Ставрополь эм Краснодар крайладан, Ростов эм Волгоград  областладан келгендиле.

«Къабарты-Малкъар  а жолоучулагъа майны байрам кюнлеринде салкъын хауасы бла эм тёреде болуучусуча сейир-тамаша къонакъбайлыгъы бла тюбегенди. Компания жыйгъан билдириулеге кёре, республикагъа келген туристлени асламысы тау лыжалада учуучу «Эльбрус» курортну сайлайдыла. Ол тийреледе уа хауа болумла бютюн да суукъ  болгъаны себепли, лыжалада эм сноубордда учуу май байрамланы ахыр кюнлерине дери созулгъанды», - деп белгилегенди МТС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Залиханланы Эльдар.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.