IИМАМХЭМ ЯIУЩIАЩ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и министр Къуэшырокъуэ Залым, КъБР-м и Дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и унафэщIым и къуэдзэ Iэхъуэбэч Андзор, хабзэхъумэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, къуажэ унафэщIхэр.
ЗэIущIэр къызэIуиха нэужь, Балъкъыз Артур псалъэмакъыр цIыхухэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм занщIэу хуишащ. «Нобэ ди щIыналъэм Iимаму исхэр къыщIызэхуэтшэсар ахэр зыгъэгумэщI икIи зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм дрипсэлъэн къудейкъым. ДэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхухэм я псалъэри зэхэтхыныр, дин хуэIухуэщIэхэр зезыхьэ жылагъуэм я гуныкъуэгъуэхэми дедэIуэныр. Апхуэдэуи къыхэзгъэщыну сыхуейт дызэрыт зэманым къытщIэхъуэ щIалэгъуалэм я псэкупсэ дунейм зиужьынымкIэ, гъуэгу захуэм темыщхьэрыукIын папщIэ гъэгъуэзэнымкIэ, диным хэлъ къабзагъэмрэ ди лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хабзэхэм я фIагъымрэ хуэунэтIымкIэ фэ къаруушхуэ зэрыфкъуэлъыр, куэд дыдэ фхузэфIэкIынуи зэрыщытыр».
ЗэIущIэм нэхъыбэу зыщытепсэлъыхьари щIалэгъуалэм я дин зэхэщIыкIыр къэIэта зэрыхъунум и Iэмалхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ къэгъуэтынырщ, хэкупсэ-лъэпкъыпсэу къэгъэтэджыным хуэгъэза Iуэхугъуэ нэхъыбэ егъэкIуэкIынырщ, экстремист икIи террор щIэпхъаджагъэхэмрэ дин икIи лъэпкъ зэхэгъэж къызыхэкI зэмызэгъыныгъэхэмрэ зыщадзеифу гъэсэнырщ.
Къуэшырокъуэ Залым къыхигъэщащ дыщыпсэу хэгъэгум зиужьынымкIэ ныбжьыщIэхэр зыузэщI Iуэхугъуэ дэтхэнэми мыхьэнэшхуэ яIэу зэрыщытыр, ахэр Iэщэ къэщтэным къыхуезыджэ гупсысэкIэм, жылэкъутэр къэзышэ еплъыкIэхэм, цIыхубэм хьэргъэшыргъэ къахэзылъхьэ Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм пэIэщIэ яхуэщIын папщIэ щIалэгъуалэм драгъэкIуэкI сыт хуэдэ лэжьыгъэри зэрыщхьэпэр. «Лъэхъэнэм и шынагъэхэм защыпыIуддзыфынур дин IуэхущIапIэхэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ зэрыщIэу икIи зэдэлажьэу щытмэщ. Абы ехьэлIауэ жысIэнут нобэ дунейм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм епхауэ ди щIыналъэм Iуэху мыщхьэпэхэр ялэжьыну хущIэкъуу къихьэхэр зэрыщыIэр, абыхэм дамышэхын папщIэ щIалэгъуалэм фIэкIыпIэ имыIэу зэрадэлэжьапхъэр», - жиIащ Къуэшырокъуэм.
Сыжажэ Алим зэрыжиIамкIэ, зи зэхэщIыкIыр лъагэ щIалэгъуалэр ди щIыналъэм щымащIэкъым. 
- Абыхэм я дуней лъагъукIэм елъытар ди щыIэнагъэ гупсэхум и закъуэкъым, атIэ ди гъащIэр зэIузэпэщу щытынри, ди мамыр дунейр зэтесу къэгъэнэнри я Iэ илъщ. Илъэс куэд лъандэрэ щIалэгъуалэм садолажьэри, сэ хьэкъыу си фIэщу жысIэфынущ ахэр къыпфIэIуэхуу, дэтхэнэри зы дуней щхьэхуэу ирикъууу къэплъытэкIэрэ уабгъэдыхьэмэ, къызэрыппэджэжынур, фIагъыу бгъэдэплъхьэну узыхущIэкъум хуэдэ бжыгъэ къазэрыкъуэкIыжынур. Дэ ди къалэным хохьэ къытщIэхъуэ щIалэгъуалэр хабзэм, ислъамым, дунейпсо лъапIэныгъэхэм щыгъэгъуэзэныр, ахэр щызэщхьэщыкI-щызэтехьэ щIыпIэхэм теухуауэ епсэлъылIэныр, фIы щIэным, дахэ лэжьыным, узыхэт жылагъуэм уи щхьэпэ ебгъэкIыным лъэпкъыщхьэ зэримыIэр, ахэр цIыхугъэм и щапхъэу зэрыщытыр ягурыгъэIуэныр. Абы щхьэкIэ езы Iимамхэми я зэхэщIыкIыр къыумыIэту, шыIэныгъэрэ псэлъэкIэ ящIэу умыгъасэу хъунукъым, - жиIащ абы.
Бахъсэн щIыналъэм и прокурорым и къуэдзэ Къардэн Валерэ Iимамхэм ягу къигъэкIыжащ зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм елъытауэ къэралым щызекIуэ хабзэхэр зыхуэдэр, ахэр къызэпызыудым ихьыну жэуапыр зыхуэдэр. Абы Iимамхэр къыхуриджащ цIыхухэр къызэщIэзыгъэст сыт хуэдэ IуэхущIафэми щIалэгъуалэм зыщадзеин хуэдэу псалъэмакъхэр драгъэкIуэкIыну.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин IуэхущIапIэхэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ зэдрагъэкIуэкI хъуну лэжьыгъэ лIэужьыгъуэхэми, жылагъуэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъэхэм зэрапэщIэтыну щIыкIэхэми, цIыхубэр зыузэщI проектхэми.
Апхуэдэу Бахъсэн щIыналъэм и унафэщIхэм къыхагъэщащ дин лэжьакIуэхэм къуажэхэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщрагъэкIуэкIыр, абы арэзы къызэрищIыр, зыхэпщIэу цIыхубэм, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэм, я зэхэщIыкIым зыкъызэриIэтари, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ дин IуэхущIапIэхэмрэ хъарзынэу зэрызэрыщIэри, щхьэпагъ куэд къызыхэкI лэжьыгъэфIхэр зэрызэдащIэри. Балъкъызым зэрыжиIамкIэ, дяпэкIи дин лэжьакIуэхэм сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэн яхуэхъунущ, зэрыхузэфIэкIкIи я нэIэ къатригъэтынущ.
 

ЩХЬЭЩЭХУЖ Инал.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.