Кеслерин сакълауну амалларына юйрене

Нальчикде «Кизиловка» турбазаны тийресинде МЧС-ни регионда баш управлениясыны «Къоркъуусузлукъну школу» деген проектини чегинде республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа билим бериу учрежденияладан 5 къауум къатышхандыла, хар команда 6 адамдан къуралгъанды, аланы жыл санлары 11-16 жыл болгъанды. Окъуучуланы МЧС-ни КъМР-де башчысыны орунбасары Аналаны Мухаммат алгъышлагъанды, хорламла тежегенди.   
Эришиулени кезиуюнде сабийле танымагъан жерлеринде жолну табыуда, палаткаланы орнатыуда, альпинист снаряженияны да хайырлана, тау жерледе барыуда, чунгурладан ётюуде, от тюшюуге къажау эстафетада эм талай башха конкурслада усталыкъларын кёргюзтгендиле, ачыгъаннга биринчи болушлукъну этгендиле. Методика жаны бла себепликни алагъа республиканы от тюшюуге-къажау къутхарыу службасыны келечилери этгендиле. Окъуучула битеу салыннган борчланы жетишимли толтургъандыла, судьяла эсеплени чыгъаргъан кезиуде уа министерство аланы как эм исси чай бла сыйлагъанды. 
Алай бла къызыу кюрешледе биринчи жерни Жангы Малкъар элни мектебини «Къаплан» къаууму алгъанды. Экинчи жерге Нальчикни 18-чи школундан «Къутхарыучу – 07» къауум чыкъгъанды, ючюнчюню – Прохладнаныйны «Азимут» къаууму алгъанды. Аланы барысы да кубокла, майдалла, грамотала эм эсде къалырча саугъала берилгендле.  
«Къоркъуусузлукъну школуну» регионда бёлюмюню башчысы Малкъондуланы Аслан айтханнга кёре, бу эришиулени муратлары ёсе келген тёлюлени саулукълу жашау бардырыргъа юйретирге, альпинизмни айнытыргъады. 

Хабибуллахланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.