Кеслерин сакълауну амалларына юйрене

Нальчикде «Кизиловка» турбазаны тийресинде МЧС-ни регионда баш управлениясыны «Къоркъуусузлукъну школу» деген проектини чегинде республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа билим бериу учрежденияладан 5 къауум къатышхандыла, хар команда 6 адамдан къуралгъанды, аланы жыл санлары 11-16 жыл болгъанды. Окъуучуланы МЧС-ни КъМР-де башчысыны орунбасары Аналаны Мухаммат алгъышлагъанды, хорламла тежегенди.   
Эришиулени кезиуюнде сабийле танымагъан жерлеринде жолну табыуда, палаткаланы орнатыуда, альпинист снаряженияны да хайырлана, тау жерледе барыуда, чунгурладан ётюуде, от тюшюуге къажау эстафетада эм талай башха конкурслада усталыкъларын кёргюзтгендиле, ачыгъаннга биринчи болушлукъну этгендиле. Методика жаны бла себепликни алагъа республиканы от тюшюуге-къажау къутхарыу службасыны келечилери этгендиле. Окъуучула битеу салыннган борчланы жетишимли толтургъандыла, судьяла эсеплени чыгъаргъан кезиуде уа министерство аланы как эм исси чай бла сыйлагъанды. 
Алай бла къызыу кюрешледе биринчи жерни Жангы Малкъар элни мектебини «Къаплан» къаууму алгъанды. Экинчи жерге Нальчикни 18-чи школундан «Къутхарыучу – 07» къауум чыкъгъанды, ючюнчюню – Прохладнаныйны «Азимут» къаууму алгъанды. Аланы барысы да кубокла, майдалла, грамотала эм эсде къалырча саугъала берилгендле.  
«Къоркъуусузлукъну школуну» регионда бёлюмюню башчысы Малкъондуланы Аслан айтханнга кёре, бу эришиулени муратлары ёсе келген тёлюлени саулукълу жашау бардырыргъа юйретирге, альпинизмни айнытыргъады. 

Хабибуллахланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар