Ёз тилибизде да фильмле кёргюзтюллюкдюле

Тюнене Нальчикде «Кинокавказ-2022» деген Шимал Кавказ жаш тёлю кинофестиваль башланнганды. Аны къууанчлы ачылыуу Долинскде Курортла залында ётгенди. 
Быйыл бла ол 3-чю кере бардырылады. Биринчи кере ол 2018 жылда ётген эди. Аны къурап бардыргъан Искусстволаны Шимал Кавказ къырал институтуду. Окъуу юйню бу башламчылыгъына РФ-ни Культура министерствосу ыразылыгъын билдирген эди. Эсигизге салайыкъ, биринчи жол бу фестивальгъа 30 фильм кёргюзтюлген эди. Быйыл а ол кёрюмдю 300-ден атлагъанды. Ол а бюгюнлюкде аны сыйы иги да бийикге кётюрюлгенин кёргюзтеди.
Фестиваль киноискусствону сюйгенлеге, сёзсюз, аламат саугъа болгъанды. Анга информация болушлукъну Кавказда орналгъан белгили информация агентствола, телеканалла, порталла этедиле. Мында кеслерини ишлерин 58 регионну келечиси кёргюзтгендиле, ол санда тыш къыраллыла да. 330 къысха суратлау, документли эм социальный роликледен жюри 44-сюн сайлагъанды. Юч кюнню ичинде Нальчикни кинотеатрларында конкурс фильмле бла шагъырей болур онг барды. 
Кинофестивальны бардыргъанла Байдаланы Шахым бла Лина Мафедзова, жыйылгъанлагъа жарыкъ тюбеп, сёзню жыргъа берген эдиле. Тёппеланы Алим къонакълагъа орус тилде «Кавказ» деген жырын саугъалагъанды. 
Быллай тюбешиуле жаш адамланы усталыкъларыны, хунерликлерини ёсюулерине себеплик этгени хакъды. Аны юсюнден энчи чертип КъМР-ни Парламентини Председателини орунсабары Жанатайланы Салим да айтханды. 
- Къыралыбызны атын иги бла айтдырыргъа, аны тамблагъы кюнюн къурарыкъла сизсиз, жаш къауум. Аны  себепли быллай фестивальлада кесигизни сынап, кючюгюзню ангыларгъа къоркъмагъаныгъыз бек игиди, -дегенди Салим Алиевич.
КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов да сахнадан аланы хар бирин быллай жетишим бла алгъышлагъанды.
 - Билемисиз, фильм алдырып, ол да бек игилени санына тюшген эсе бюгюнлюкде, мен ангылагъандан, ол уллу жетишимди. Аны себепли хорламадым, саугъаланмадым деп аз да къайгъырмагъыз, - дегенди Мухадин Лялушевич.  
Ызы бла Искусстволаны Шимал Кавказ къырал институтуну ректору Рахайланы Анатолий да сёлешип, фестиваль ачылгъанын сахнадан билдиргенди. 
Андан сора жыйылгъанланы кинотеатрлада кёргюзтюллюк фильмле бла къысха шагъырей этгендиле. Аланы араларында къарачай-малкъар тилде алдырылгъан эки къысха метражлы суратлау фильмле - «Аппа» эм «Цугцванг» да бардыла. Бюгюн аланы кёрюр онг боллукъду. 
Бу фестивальда тюрлю-тюрлю темалагъа алдырылгъан документли фильмле бла социальный видеороликле да бардыла. Аланы хар бири да кесича терен магъаналыды. 
Андан сора жыйылгъанланы алларында къысха концерт программа да кёргюзтюлгенди. «Балкария» ансамбльни солистлери Жаболаны Анжела бла Анахаланы Мурат миллет тепсеу искусствобузну ариулугъун бла байлыгъын аламат ачыкълагъандыла. «Ритмы Кавказа» деген дауурбасчыла къаууму да бу музыка инструментде ойнай билгенлерин эшитдиргендиле. 
Фестивальда судьялыкъ этген къауумуну таматасы режиссёр Виталий Калининни сахнагъа чакъыргъанларында, ол конкурсха жиберилген ишле иги да бийик даражада жарашдырылгъанларын белигилеп, фахмулу тёлю ёсюп келгенин чертгенди. 
Фильмлени кёргюзтюу а режиссёр Амур Амерхановну ингуш тилде «Сайти - сын Зоули» деген фильм бла башланнганды. Аны ызындан а программада болмагъан режиссёр Максим Гуреевни Отарланы Керимни 110 - жыллыгъына жораланып хазырланнган  «Пока огонь пылает в очаге» деген къысха документли фильми да кёргюзтюлгенди. 
Алай бла, бюгюн «Восток» кинотеатрда 10 сагъатда программада болгъан фильмлени кёрюр онг барды. Ары хакъсыз кирирге боллукъду.

Таппасханланы  Аминат. 
Суратланы Артур 
Елканов алгъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.