Минги таугъа чыгъарыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны кюнюн белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду, анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 адам чыгъарыкъды. 
Ала, эки къауумгъа юлешинип, Азау таладан  башлап классикалы маршрутла бла таугъа ёрлерикдиле. Элбрусиадагъа къатышыргъа сюйгенлени  хазырлыкъларына къараллыкъды, спорт бла кюреширге эркинлик берген медицина справкала да  сураллыкъды. Ёрлеуню аллында жашауну эм саулукъну къыйын болумладан страхование да этерге тийишлиди. Къауумланы ёрге Элбрусда ишлеуде сынамлы инструкторла элтирикдиле, ёрлеучюлени хазырлыкъларына кёре хар юч адамны биргесине бирер инструктор барлыкъды.  
Элбрусиаданы программасына кёре альпинистле Минги тауда ыйыкъдан аслам турлукъдула: юч кюнню хауагъа юйренирикдиле, бир кечени бийикде къаллыкъдыла, ызы бла Элбрусха чыгъарыкъдыла. Бир кюн а, тёреде бола келгенича, резервге къаллыкъды. Кюнню халына кёре программагъа тюрлениуле кийирилирге боллукъдула. 
Ёрлеуге къатышыргъа сюйгенле Россейни альпинизмден федерациясыны сайтында – htpps://alpfederation.ru/event/1344/ эсепге тюшерге керекдиле.   
Элбрусиаданы Россейни Альпинизмден федерациясы Къабары-Малкъарны Правительствосуну болушлугъу бла къурайды, аны бардырыуну юсюнден асламлы информация органлада билдирилликди.

Кульчаланы 
Зульфия. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан