Минги таугъа чыгъарыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны кюнюн белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду, анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 адам чыгъарыкъды. 
Ала, эки къауумгъа юлешинип, Азау таладан  башлап классикалы маршрутла бла таугъа ёрлерикдиле. Элбрусиадагъа къатышыргъа сюйгенлени  хазырлыкъларына къараллыкъды, спорт бла кюреширге эркинлик берген медицина справкала да  сураллыкъды. Ёрлеуню аллында жашауну эм саулукъну къыйын болумладан страхование да этерге тийишлиди. Къауумланы ёрге Элбрусда ишлеуде сынамлы инструкторла элтирикдиле, ёрлеучюлени хазырлыкъларына кёре хар юч адамны биргесине бирер инструктор барлыкъды.  
Элбрусиаданы программасына кёре альпинистле Минги тауда ыйыкъдан аслам турлукъдула: юч кюнню хауагъа юйренирикдиле, бир кечени бийикде къаллыкъдыла, ызы бла Элбрусха чыгъарыкъдыла. Бир кюн а, тёреде бола келгенича, резервге къаллыкъды. Кюнню халына кёре программагъа тюрлениуле кийирилирге боллукъдула. 
Ёрлеуге къатышыргъа сюйгенле Россейни альпинизмден федерациясыны сайтында – htpps://alpfederation.ru/event/1344/ эсепге тюшерге керекдиле.   
Элбрусиаданы Россейни Альпинизмден федерациясы Къабары-Малкъарны Правительствосуну болушлугъу бла къурайды, аны бардырыуну юсюнден асламлы информация органлада билдирилликди.

Кульчаланы 
Зульфия. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар