БИТИМЧИЛИКДЕ УРУННГАНЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну битимчилик, механизация, химизация эмда битимлени къоруулау департаментини башчысы Роман Некрасов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Ол мында битимчилик мюлклени башчылары эмда къырал власть органланы келечилери бла тюбешгенди. Жыйылыугъа регионну эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды. Ушакъ бу бёлюмню айнытыуну юсюнден баргъанды, дегендиле министерствону пресс-службасында.

Роман Некрасов айтханыча, бизни республика битимчиликни кёп жаны бла жаланда СКФО-да угъай, саулай къыралда окъуна алчы регионнга саналады. Жемишле, наныкъла жыйыуда аны жетишимлери игидиле, дегенди, мирзеуден а былтыр бир миллиондан аслам тонна окъуна жыйылгъанын белгилегенди.

Жыйылыуда урлукъ себиу иш къалай баргъаныны, семиртгичле, отлукъ, техника бла жалчытыуну, къырал болушлукъ бериуню юсюнден да сёлешиннгенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.