БИТИМЧИЛИКДЕ УРУННГАНЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну битимчилик, механизация, химизация эмда битимлени къоруулау департаментини башчысы Роман Некрасов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Ол мында битимчилик мюлклени башчылары эмда къырал власть органланы келечилери бла тюбешгенди. Жыйылыугъа регионну эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды. Ушакъ бу бёлюмню айнытыуну юсюнден баргъанды, дегендиле министерствону пресс-службасында.

Роман Некрасов айтханыча, бизни республика битимчиликни кёп жаны бла жаланда СКФО-да угъай, саулай къыралда окъуна алчы регионнга саналады. Жемишле, наныкъла жыйыуда аны жетишимлери игидиле, дегенди, мирзеуден а былтыр бир миллиондан аслам тонна окъуна жыйылгъанын белгилегенди.

Жыйылыуда урлукъ себиу иш къалай баргъаныны, семиртгичле, отлукъ, техника бла жалчытыуну, къырал болушлукъ бериуню юсюнден да сёлешиннгенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.