ХОРЛАГЪАН СПОРЧТУЛАГЪА – ЫСПАС СЁЗЛЕ, АХШЫ ТЕЖЕУЛЕ ДА

 Республиканы Спорт министерствосунда Россейни ММА-дан биринчилигине хорлагъан жаш спортчула бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысыны орунбасары Аналаны Аслан бардыргъанды. 
Аналаны Аслан спортчуланы, аланы тренерлери Руслан Шухостановну бла Алим Мешевни, регионну къатыш единоборстволадан федерациясыны президенти Залим Пшуковну эришиуледе жетишимлери бла алгъышлагъанды эм мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди.
 Тренер, «ФайтЗона» спорт клубну директору Алим Мешев а аланы алда къаллай турнирле сакълагъанларыны, хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден билдиргенди.

 Эсигизге салайыкъ, эришиу Омскда ётген эди, анда Аппайланы Амир (57 кг), хорлап, Россейни жыйымдыкъ командасына киргенди, Тамерлан Кармоков (32 кг) бла Имран Мансуров (57 кг) доммакъ майдалланы алгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.