ХОРЛАГЪАН СПОРЧТУЛАГЪА – ЫСПАС СЁЗЛЕ, АХШЫ ТЕЖЕУЛЕ ДА

 Республиканы Спорт министерствосунда Россейни ММА-дан биринчилигине хорлагъан жаш спортчула бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысыны орунбасары Аналаны Аслан бардыргъанды. 
Аналаны Аслан спортчуланы, аланы тренерлери Руслан Шухостановну бла Алим Мешевни, регионну къатыш единоборстволадан федерациясыны президенти Залим Пшуковну эришиуледе жетишимлери бла алгъышлагъанды эм мындан арысында да хорламлы болурларын тежегенди.
 Тренер, «ФайтЗона» спорт клубну директору Алим Мешев а аланы алда къаллай турнирле сакълагъанларыны, хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден билдиргенди.

 Эсигизге салайыкъ, эришиу Омскда ётген эди, анда Аппайланы Амир (57 кг), хорлап, Россейни жыйымдыкъ командасына киргенди, Тамерлан Кармоков (32 кг) бла Имран Мансуров (57 кг) доммакъ майдалланы алгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.