ПРОХЛАДНА РАЙОНДА АВАРИЯГЪА ТЮШГЕН ЮЧ САБИЙ КЪЫЙЫН БОЛУМДАДЫ

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле. Аны юсюнден КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосу билдиргенди.  

Шёндю медицина учреждениялада сегиз адам къалады, аладан алтысы сабийледиле, экиси абаданладыла. Бюгюнлюкде юч сабий къыйын болумда реанимация бёлюмде жатадыла.

Республикалы сабий больницагъа тюрлю-тюрлю жаралары бла тёрт сабийни кёчюргендиле. Аладан он жылы толгъан жашчыкъ бла беш жыллыкъ къызчыкъ къыйын болумдадыла.

 Больницаны келечилери билдиргеннге кёре, аланы жашауларына къоркъуу жокъду. Авариягъа тюшгенлени юсюнден битеу билдириуле   телемедицина консультацияла этерге федеральный арагъа жиберилгендиле. Тамбла эртденликде консилиум бардырыллыкъды, андан ары багъыуну къалай этерге кереклиси тохташдырыллыкъды. 

Юч адамны, ол санда эки абадан бла бир сабий Республикалы клиникалы больницаны травматология бёлюмюне кёчюрюлгенди. Жети айы болгъан къагъанакъ къыйын болумдады. Аварияда жаралы болгъанла 1968, 2000, 2005, 2009 эм 2022   жыллада туугъанладыла,  алагъа адамны къыйнарча жарала тюшмегендиле.

Газетни электрон версиясында  билдиргенибизча, аварияда ачыгъанланы барысында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов барып кёргенди. Врачла алагъа креклисича медицина болушлукъну бередиле.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды