ПРОХЛАДНА РАЙОНДА АВАРИЯГЪА ТЮШГЕН ЮЧ САБИЙ КЪЫЙЫН БОЛУМДАДЫ

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле. Аны юсюнден КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосу билдиргенди.  

Шёндю медицина учреждениялада сегиз адам къалады, аладан алтысы сабийледиле, экиси абаданладыла. Бюгюнлюкде юч сабий къыйын болумда реанимация бёлюмде жатадыла.

Республикалы сабий больницагъа тюрлю-тюрлю жаралары бла тёрт сабийни кёчюргендиле. Аладан он жылы толгъан жашчыкъ бла беш жыллыкъ къызчыкъ къыйын болумдадыла.

 Больницаны келечилери билдиргеннге кёре, аланы жашауларына къоркъуу жокъду. Авариягъа тюшгенлени юсюнден битеу билдириуле   телемедицина консультацияла этерге федеральный арагъа жиберилгендиле. Тамбла эртденликде консилиум бардырыллыкъды, андан ары багъыуну къалай этерге кереклиси тохташдырыллыкъды. 

Юч адамны, ол санда эки абадан бла бир сабий Республикалы клиникалы больницаны травматология бёлюмюне кёчюрюлгенди. Жети айы болгъан къагъанакъ къыйын болумдады. Аварияда жаралы болгъанла 1968, 2000, 2005, 2009 эм 2022   жыллада туугъанладыла,  алагъа адамны къыйнарча жарала тюшмегендиле.

Газетни электрон версиясында  билдиргенибизча, аварияда ачыгъанланы барысында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов барып кёргенди. Врачла алагъа креклисича медицина болушлукъну бередиле.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.