ПРОХЛАДНА РАЙОНДА АВАРИЯГЪА ТЮШГЕН ЮЧ САБИЙ КЪЫЙЫН БОЛУМДАДЫ

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле. Аны юсюнден КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосу билдиргенди.  

Шёндю медицина учреждениялада сегиз адам къалады, аладан алтысы сабийледиле, экиси абаданладыла. Бюгюнлюкде юч сабий къыйын болумда реанимация бёлюмде жатадыла.

Республикалы сабий больницагъа тюрлю-тюрлю жаралары бла тёрт сабийни кёчюргендиле. Аладан он жылы толгъан жашчыкъ бла беш жыллыкъ къызчыкъ къыйын болумдадыла.

 Больницаны келечилери билдиргеннге кёре, аланы жашауларына къоркъуу жокъду. Авариягъа тюшгенлени юсюнден битеу билдириуле   телемедицина консультацияла этерге федеральный арагъа жиберилгендиле. Тамбла эртденликде консилиум бардырыллыкъды, андан ары багъыуну къалай этерге кереклиси тохташдырыллыкъды. 

Юч адамны, ол санда эки абадан бла бир сабий Республикалы клиникалы больницаны травматология бёлюмюне кёчюрюлгенди. Жети айы болгъан къагъанакъ къыйын болумдады. Аварияда жаралы болгъанла 1968, 2000, 2005, 2009 эм 2022   жыллада туугъанладыла,  алагъа адамны къыйнарча жарала тюшмегендиле.

Газетни электрон версиясында  билдиргенибизча, аварияда ачыгъанланы барысында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов барып кёргенди. Врачла алагъа креклисича медицина болушлукъну бередиле.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.