ЩIАЛЭГЪУАЛЭР ЛИТЕРАТУРЭМ ДРАГЪЭХЬЭХ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Как слово наше отзовётся…», «Забота о чтении - забота о будущем нации» зэпеуэхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. 
Илъэс еянэ хъуауэ ирагъэкIуэкI зэпеуэхэр къызэзыгъэпэщар Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэрщ. Мы гъэм ар хуэгъэпсауэ щытащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Журт Биберд, Уэрэзей Афлик, Куэшбей Жэмбулэт, Мусукаевэ Сакинат, Залиханов Жанакаит, Гулиев Мэжит сымэ я IэдакъэщIэкIхэм.
Зэпеуэм и «Литературэ зэрадзэкIа» Iыхьэм и къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэу щытар тхыдэдж Бейтыгъуэн Сэфарбийщ, «Художественнэ псалъэ» Iыхьэм и къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэ къалэныр зыхуагъэфэщар КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Беппаев Муталипщ. Абыхэм ядэIэпыкъуащ УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэр, творческэ щIалэгъуалэр. 
- Ди республикэм и школакIуэ щищым щIигъу хэтащ зэпеуэм. Тхыгъэу 100-м щIигъу, (тхылъ цIыкIухэр, экслибрис, усэхэр, едзыгъуэхэр) къагъэхьат абыхэм. «Как слово наше отзовётся» зэпеуэм цIыхуи 150-рэ хэтащ. «Литературэ зэрадзэкIа» Iыхьэм илъэс зыбжанэ хъуауэ нэхъ балигъхэри къызэрыхыхьэр ди гуапэщ, - жиIащ зэпеуэм и зэхэублакIуэ Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье.
ЗэIущIэр къызэIуаха иужь, къэпщытакIуэ гупыр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ зэпеуэм кърагъэхьа лэжьыгъэм, гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэм.
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и студентхэм усэрэ макъамэу зэхэухуэна теплъэгъуэ гъэщIэгъуэн утыку кърахьащ. Ахэр зыгъэхьэзырар КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, профессор ЩауэцIыкIу Людмилэщ.
 Зэпеуэм кърихьэлIахэм, щIыналъэхэм я курыт еджапIэхэмрэ библиотекэхэмрэ тыгъэ хуащIащ Химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмызэ Руслъан адыгэбзэкIэ зэридзэкIа «Евгений Онегин» романыр (Пушкин Александр).
 

Тэрчокъуэ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.