ДЗЮДОМ И ЗЫУЖЬЫГЪЭМ ХУЭУНЭТIАУЭ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм ирихьэлIащ Урысейм ДзюдомкIэ и федерацэм и вице-президент Соловейчик Сергей, «РЖД» ОАО-м корпоратив зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гуц Андрей, «Локомотив» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къуэдзэ Джэданэ Алим, «Локомотив» дзюдо клубым и президент Бабыгуей Аслъэн, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым сымэ. 
Муниципальнэ къудамэхэм, «РЖД»-м и унафэщIхэм, дзюдом зегъэужьынымкIэ «Локомотив» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр яхэту спортсмен ныбжьыщIэхэм зыгъэсэныгъэхэр нэгъэсауэ ирагъэкIуэкIын папщIэ зыхуэныкъуэ псомкIи къызэрагъэпэщащ. 
Къызэхуэсахэм я псалъэм къыхэщащ IэмалыщIэ къызэIуахахэм я фIыгъэкIэ къыдэкIуэтей ныбжьыщIэм я спорт ехъулIэныгъэхэм хэхъуэну, чемпионыщIэхэмрэ спортсмен цIэрыIуэхэмрэ къэунэхуну зэрыщыгугъыр. 
 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ