ДЗЮДОМ И ЗЫУЖЬЫГЪЭМ ХУЭУНЭТIАУЭ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм ирихьэлIащ Урысейм ДзюдомкIэ и федерацэм и вице-президент Соловейчик Сергей, «РЖД» ОАО-м корпоратив зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гуц Андрей, «Локомотив» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къуэдзэ Джэданэ Алим, «Локомотив» дзюдо клубым и президент Бабыгуей Аслъэн, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым сымэ. 
Муниципальнэ къудамэхэм, «РЖД»-м и унафэщIхэм, дзюдом зегъэужьынымкIэ «Локомотив» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр яхэту спортсмен ныбжьыщIэхэм зыгъэсэныгъэхэр нэгъэсауэ ирагъэкIуэкIын папщIэ зыхуэныкъуэ псомкIи къызэрагъэпэщащ. 
Къызэхуэсахэм я псалъэм къыхэщащ IэмалыщIэ къызэIуахахэм я фIыгъэкIэ къыдэкIуэтей ныбжьыщIэм я спорт ехъулIэныгъэхэм хэхъуэну, чемпионыщIэхэмрэ спортсмен цIэрыIуэхэмрэ къэунэхуну зэрыщыгугъыр. 
 

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.