ХЬЭРЫЧЭТЫЩIЭ IЭНАТIЭМ И ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ ТЕПСЭЛЪЫХЬАЩ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым накъыгъэм и 16-м щекIуэкIынущ технологием епха щIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм щытепсэлъыхь, къыпэщылъ Iуэхугъуэхэмрэ зыIууэ гугъуехьхэмрэ щызэпкърах зэIущIа зэIуха.

КъБКъУ-м къыхилъхьа жэрдэмыр къызэрызэрагъэпэщынур пэIудзауэщ, абы хэтыну, екIуэкI псалъэмакъым едэIуэну хуейхэр зэIущIэм зэрыхыхьэ хъуну щIыкIэр университетым и сайтым кърагъэувэнущ.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым зыбжанэ лъандэрэ гулъытэ хэха щигъуэту зыщеужь щIалэгъуалэр нэхъыбэу зэпха технологие хьэрычэтыщIэ IэнатIэм. Езыр-езырурэ Iуэхум утIыпщауэ зиужь фIэкIа, иджыри къэс хабзэ гуэрым ар тетакъым, шэщIауэ зиужьынуми, Iэмалрэ утыкурэ иIакъым. Апхуэдэу щыт пэтми, IэнатIэм щIэупщIэ иIэщ, ди щIыпIэм зэрызыщиужьынум и нэщэнэ хъарзынэхэри долъагъу. Технологие хьэрычэтыщIэ IэнатIэм нобэкIэ иIэ щытыкIэмрэ абы игъуэтыну хъуну Iэмалхэмрэ зэдгъэпщэжщ икIи зэпэтлъытэжри, КъБКъУ-м деж ди щIыналъэм щыяпэу митап-утыкукIэ зэджэр къыщызэдгъэпэщыну тедухуащ. ЗэIущIэм къыдогъэблагъэ щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, сатуущIэ IуэхущIапIэхэр, хьэрычэтыщIэхэр. Дапэплъэнущ хьэрычэтыщIэ зэгухьэныгъэхэм, технологие проектхэмрэ стартапхэмрэ елэжь гупхэм, еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ, технологием и Iэмалхэр гъащIэм хэпщэным и телъхьэ дэтхэнэми. ЗэIущIэр КъБКъУ-м гупсысэщIэхэмрэ IэмалыщIэхэмрэ уэршэрым хэту щызэпкърах и Центрым щекIуэкIынущ, пэIудза Iэмалхэмрэ гуп уэршэрымрэ щызэхэту», – жаIэ къызэгъэпэщакIуэхэм.
Зэхуэсым хэтыну хуейхэр КъБКъУ-м и сайтым зыщагъэнэхуа нэужь, цIыхухэр абы зэрыхыхьэну щIыкIэр дэтхэнэми я майл-хэщIапIэхэм хузэбграгъэхынущ.
КъБКъУ-м къызэригъэпэщ зэIущIэм щытепсэлъыхьынущ «КъэхутэныгъэщIэхэр» зи фIэщыгъэ стартап-студием и къызэIухыкIэ хъунум, университетым и жьауэм щIэтми, къэрал хабзэкIэ щхьэхуит, илэжьымрэ иригъэкIуэкI IуэхугъуэхэмкIэ жэуап зыхь IуэхущIапIэ щхьэхуэу щыт стартап-студие зэмылIэужьыгъуэхэр зэрызэхишэнум, технологием епха хьэрычэтыщIэ IэнатIэхэм ди щIыпIэм зэрызыщрагъэубгъуну щIыкIэхэм.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.