УРУШДА – БАТЫР, УРУНУУДА - ЖИГЕР

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны келечиси  Владимир Абаноков Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.
 Хочуланы Бекмырзаны жашы Магомет 1923 жылны 15 июлюнда Чегем районну Думала элинде туугъанды. 1940 жылда жетижыллыкъ мектепни тауусханды, андан сора сют-товар фермада учётчик болуп ишлегенди. 1942 жылны 5 июнунда Къызыл Аскерге хауа-десант аскерледе къуллукъ этерге чакъырылгъанды. 1942 жылны сентябринден 1943 жылны майына дери Ленинградны тийресинде Шимал-Кюнбатыш фронтда 15-чи гвардия хауа-десант дивизияны  къауумунда ПТР-ни наводчиги болгъанды. Андан сора Ара фронтха тюшгенди, Орлов-Курск дугада Хочу улу ПТР-ни бёлюмюню командирине салыннганды. Августну ортасында жаралы болуп, Онега шахарда госпитальда багъылгъанды. Сау болгъанлай, 1943 жылны ноябринде Карельский фронтха стрелковый ротагъа сапёрланы бёлюмюне жибергендиле. Урушну ахырында Магомет Норвегияда Киркенес шахарда болгъанды, Хорламгъа Москвада тюбегенди.

Уллу Ата журт уруш бошалгъанлай, 1945 жылда октябрьде демобилизациядан сора, Алма-Атагъа келгенди – жууукъ-ахлулары кёчгюнчюлюкде ары тюшген эдиле. Ингирги школну тауусуп, Къазах къырал эл мюлк институтха киргенди, анда жетишимли окъугъанды, экинчи курсундан башлап Сталинни стипендиясын алгъанды. Институтдан сора фахмулу студентни аспирантурада къалыргъа чакъыргъандыла, алай ол ишлеп башларгъа сюйгенди. Урунуу жолун Свердловск районну Джамбул областыны «40 лет Октября» атлы колхозунда башлагъанды, бир жылдан а аны председателини орунбасары болгъанды. Билимге итиниулюгю, иш кёллюлюгю, жууаплылыгъы бла адамладан ыразылыкъ тапханды. 1974 жылда заочный халда окъуп экономика факультетни бла башчылыкъ этиу кадрланы хазырлау курсланы тауусханды, сора 1977 жылны июнуна дери тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди. Ата журтха къайтханда, къарындашы Алий жашагъан элде - Яникойда орналгъанды. Анда Чегем районну эл мюлк-химия бёлюмюню план-производство жаны бла башчысы болгъанды.

 Урушда, урунууда да болдургъан жетишимлери ючюн Хочуланы Мухаммат кёп саугъала бла белгиленнгенди: Махтаулукъну ючюнчю даражалы ордени, Ата журт урушну экинчи даражалы ордени, Германияда хорлам ючюн майдал, 10 юбилей майдал, бет жарыкълы уруннганы ючюн майдал, грамотала, Заполярьяны къоруулау ючюн майдал.

 

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

16.05.2024 - 09:03

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.