ДРОПАГЭ ИКIИ ДРОГУШХУЭ

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэм ди къэралыр зэрыхуауэ щыта политико-экономикэ щытыкIэ хьэлъэр куэдым ящIэж. А лъэхъэнэм зэтекъутащ жылагъуэр зэпIэзэрыту зыIыгъа, абы и джэлэсу щыта IэнатIэ куэд. Ар дыдэм хуэкIуэрт щIэныгъэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр. Ди республикэм и щIэныгъэ IэнатIэхэр зэманым къаридза удын хьэлъэм къезыгъэла цIыхухэм ящыщщ Иуан Пётр Мацэ и къуэр. Абы и фIыгъэкIэ ахэр щIэувауэ щытащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и дамэм, щIыналъэ щIэныгъэ центр хъуауэ.
Иуаным лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI Iуэху зехьэкIэщIэхэр, технологие пэрытхэм я зэфIэкIхэр гъащIэм хэпщэным ехьэлIауэ. ЩIэныгъэлIым и жэрдэмкIэ, илъэс зыбжанэ хъуауэ Кавказ Ищхъэрэм щызэхохьэ Iуэху зехьэкIэщIэхэм ятеухуа форум. ЩIыналъэм и щIэныгъэлI пажэхэр, щIэныгъэ IэнатIэ пэрытхэм я унафэщIхэр, еджагъэшхуэхэр кърохьэлIэ апхуэдэ зэхуэсхэм. Дэ дропагэ ар япэу къызэзыгъэпэщар ди хэкуэгъу щIэныгъэлIу зэрыщытым.
Зи хэкур фIыуэ зылъагъу, абы и ехъулIэныгъэм папщIэ куэд зылэжь хэкупсэм и зэфIэкI псори хуигъэпсащ щалъхуа щIыналъэм и зыужьыныгъэм. Абы ехьэлIауэ Иуаным и къалэмыпэм къыпыкIа лэжьыгъэхэр куэд мэхъу. Абыхэм пщIэшхуэ щаIэщ ди къэралми хамэ щIыпIэхэми. Зэманыр щыхьэт техъуащ Пётр и IэдакъэщIэкIхэм щыпхиша Iуэху еплъыкIэхэм я пэжагъым.
Иуан Пётр и псалъэ Iущым жылагъуэм пщIэ зэрыщиIэр ди нэгу щIэкIащ 90 гъэхэми нэхъ иужьыIуэкIи. ЗэгурыIуэу, пщIэ зэхуащIу зэдэпсэу лъэпкъхэм яку хьэлэ дэзыукIэну хэта языныкъуэхэм я мурад щэхухэр къащIемыхъулIар Иуаным хуэдэ цIыху акъылыфIэхэм я фIыгъэщ. «Акъылым и лъапсэр гупсысэрщ», - жиIащ адыгэ псалъэжьым. Адыгэ еджагъэшхуэм, хэку щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI цIыху щыпкъэм и акъылыр жану, и гупсысэр жэру куэдрэ иджыри ирепсэу.

НЭГЪУЕЙ Залымхъан, Информатикэмрэ щIыналъэ управленэмкIэ институтым и унафэщI.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.