МИНИСТЕРСТВЭМ ЩАГЪЭЛЪАПIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Урысей Федерацэм ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэм щытекIуа спортсменхэм щаIущIащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. ЗэIущIэм хэтащ «Файт зона» спорт клубым и вице-президент Мэш Алим.
Анаевыр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэ Шыхъуэстэн Русланрэ Мэш Алимрэ, КъБР-м Зэзауэ зэхэтхэмкIэ и федерацэм и президент ПщыукI Залым сымэ ехъуэхъуащ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэмкIэ, адэкIи ефIэкIуэну зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ.
Мэш Алим министрым и къуэдзэр щыгъуазэ ищIащ ди атлетхэм я зыгъэсэныгъэхэр зерекIуэкIымрэ адэкIэ яIэ плIапIэхэмрэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм и ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэу мы махуэхэм Омск къалэм щекIуэкIам Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ щызыIэрагъэхьащ. Зи ныбжьыр илъэс 14-15-м итхэм я деж щызэуа килограмм 57-м нэблагъэ зи хьэлъагъ Аппаев Амир къэралым и командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 32-мрэ 57-мрэ нэблагъэ Къармокъуэ Тамерланрэ Мансуров Имранрэ зыхэта гупхэм домбеякъ медалхэр щызыIэрагъэхьащ. ТIури илъэс 12-13 хъухэм я деж щызэуащ.

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.