Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда  Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу  ызда  болгъан сермешлени  маршруту бла ётгендиле.  Аланы жоллары Нальчикде башланып  Нарт-Уя бла Аушигерге дери болгъанды, битеуда  18 километрге жетгенди. Клубну биргесине жолоучулукъгъа Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню келечилери бла ФСБ-ны регион управлениясыны чекчилери да атланнгандыла.

«Альтаирни» башчысы, краевед Мокъаланы Тенгиз белгилегенича, кюнню шулпулу, агъач  мылы болгъаны алагъа артыкъ чырмау этмегенди. Ол угъай, жолоучулагъа бийикледен Нальчикни, Черек эм Чегем тарланы, къаяланы тамашалыкъ къудуретлери  ачылгъанды. Талай жыл мындан алгъа «Альтаир» бла республиканы Курортла эм туризм министерствосу маршрутну къоркъуусузлугъун кючлендирир муратда, анда белгиле салып башлагъан эдиле, бу жол клубну келечилери ол ишни андан ары бардыргъандыла. Жолоучулукъ бошалгъандан сора, анга къатышханлагъа Курортла эм туризм министерствону грамоталары эм сыйлы саугъала берилгендиле. 
Эсгертиу: Нальчик-Орджоникидзе къоруулау операция Агъачлы сыртны тийресинде бардырылгъанды. 1942 жылны кюзюнде бизни расчётла 37-чи аскер бёлюмге  болушлукъ этгендиле. Артда алайгъа фашистле да жетгендиле. Урушдан сора жыллада уа туристле былайда совет эм душман аскерлени сермешлеринден къалгъан патронланы бла гильзаланы жыйыучу эдиле. 
Совет союзну жылларында мында санаторийле, турбазала болгъандыла, алагъа аслам адам келгенди. 90-чы жыллада бу маршрутла унутулгъандыла, жаланда арт кезиуде алагъа сейир жангыдан   къозгъалгъанды, алай эсе уа аланы тапландырыргъа, къоркъуусузлукъларына да къайгъырыргъа тийишлиди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.