ЧИТАДАН АЛТЫ МАЙДАЛ БЛА

Бу кюнледе Чита шахарны «Мегаполис-Спорт» деген спорт комплексинде эркин тутушуудан Россейни  биринчилиги ётгенди. Ол онсегиз жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Ары Россейни къыркъ юч субъектинден 380-ден аслам спорчу  къатышханды.  Къабарты-Малкъардан   жыйырма гёжеф баргъанды.  Аладан алтысы алчы жерлени алгъандыла.

Биринчи жерге  кеслерини ауулукъларында  Ислам Кажаров (65 кг.), Азамат Яхутлов (92 кг.), Асламбек Улимбашев (60 кг.)  чыкъгъандыла.

Экинчи жерге Гергокъланы Саид (55 кг.), Алихан Ашинов (51 кг.), Имран Хашукаев (45 кг.) тийишли болгъандыла.

Спортчула Хубийланы Муратда, Ажоланы Азаматда, Хасанланы Олегде, Руслан Нахушевде, Арсен Абреговда эм Аслан Эльмесовда жарау этедиле.

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.