ФРОНТДА НЁГЕРЛЕРИН ЭСГЕРГЕНДИЛЕ, КЪАЗАУАТНЫ ЮСЮНДЕН ХАПАР АЙТХАНДЫЛА

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

 Россейни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны башчысыны орунбасары полковник   Аскер Докшукин, УМВД-ны 1-чи номерли бёлюмюню таматасыны экинчиси полковник   Руслан Шогенов эмда Жамауат советни  келечилери   Артур Коков бла Аттоланы  Диана жокълагъандыла сыйлы ветеранланы. Ала байрамны аллында   Екатерина  Артюхованы, Валентина   Калабухованы , Мария  Кузнецованы, Алексей Гончаровну, Владимир    Джамбекни, Семен    Хармацны, Екатерина  Джанаеваны жашагъан жерлерине барып, саулукъларын сурагъандыла, байрам бла алгъышлагъандыла.

Ветеранла къонакълагъа ыразы болуп тюбегендиле, ала полициячылагъа къазауатны юсюнден хапарла айтхандыла, урушда жылларын эсгертгендиле, фронтда нёгерлерин сагъыннгандыла.

  Аскер Докшукин право низамны сакълаучуланы атындан таматалагъа мамыр жашауубуз, тынчлыгъыбыз ючюн ыразылыгъын айтханды:

- Ветеранлагъа хурмет этиу хар бирибизни да сыйлы борчубузду.  Бизни шёндюгю жашауубуз, келир кюнюбюз, Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешген  жигитлени атларын эсибизде тутаргъа, алагъа баш урургъа керекбиз. Бюгюннгю жашауубуз ючюн сау болугъуз,-дегенди ол.

Полициячыла ветеранланы энтта бир кере алгъышлагъандыла эмда эсде къаллыкъ саугъала бергендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа