КЪЫРЫМНЫ КУБОГУНДАН – ОНТЁРТ МАЙДАЛ

Симферопольда «Крым-СПОРТ» спорт-жарау этиу арада дзюдодан «Къырымны ара шахарыны кубогу» деген XVII жаш тёлю эришиу бардырылгъанды. Анга Къырымдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан, Къабарты-Малкъардан бла Адыгеядан 2003-2008 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Бизни республикадан дзюдочула анда 14 майдал, ол санда 5 алтын къытхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында Инал Таов (50 кг.) Тамерлан Кушхов, Феликс Шогенов (экиси да 66кг.), Дамир Бесланеев (+90 кг.) бла Залим Балкизов (+100кг.) хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Гайыланы Алан (46 кг.), Алимбек Шадов (55 кг.), Исхан Мурачаев (60 кг.), Идар Ансоков (66 кг.), Алан Тохов (90 кг.) алгъандыла.  Никита Звягинцев (50кг.), Бачиланы Ахмат (55 кг.), Эмиль Зеньков (81 кг.) бла Тогъузаланы Нодар (+100 кг.) ючюнчюле болгъандыла.\
Медалистле барысы да дзюдодан Сеф Ниров атлы школда тренерле Дмитрий Ивановда бла Андзор Апхудовда юйренедиле.
 

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.