КЪЫРЫМНЫ КУБОГУНДАН – ОНТЁРТ МАЙДАЛ

Симферопольда «Крым-СПОРТ» спорт-жарау этиу арада дзюдодан «Къырымны ара шахарыны кубогу» деген XVII жаш тёлю эришиу бардырылгъанды. Анга Къырымдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан, Къабарты-Малкъардан бла Адыгеядан 2003-2008 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Бизни республикадан дзюдочула анда 14 майдал, ол санда 5 алтын къытхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында Инал Таов (50 кг.) Тамерлан Кушхов, Феликс Шогенов (экиси да 66кг.), Дамир Бесланеев (+90 кг.) бла Залим Балкизов (+100кг.) хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Гайыланы Алан (46 кг.), Алимбек Шадов (55 кг.), Исхан Мурачаев (60 кг.), Идар Ансоков (66 кг.), Алан Тохов (90 кг.) алгъандыла.  Никита Звягинцев (50кг.), Бачиланы Ахмат (55 кг.), Эмиль Зеньков (81 кг.) бла Тогъузаланы Нодар (+100 кг.) ючюнчюле болгъандыла.\
Медалистле барысы да дзюдодан Сеф Ниров атлы школда тренерле Дмитрий Ивановда бла Андзор Апхудовда юйренедиле.
 

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик