ЭЛ МЮЛК ПРОДУКЦИЯДАН 6,6 МИЛЛИАРД СОМ БАГЪАСЫ ЧЫГЪАРЫЛГЪАНДЫ

Быйыл озгъан кезиуге Къабарты-Малкъарда  эл мюлкде уруннган предприятияла 6,3 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  ол 102 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Алай бла юч, тёрт айгъа  республиканы эл мюлк производительлерини барысында да ахшы кёрюмдюле эсленедиле. Сёз ючюн, былтыр бла тенглешдиргенде,  малланы бла юй къанатлыланы этинден  (союлмагъан ауурлукъда) – 2,5,  сютден – 1,7 эм жумуртхаладан 3,5 процент ёсюм  барды.  Аны бла бирге биринчи апрельде чыгъарылгъан эсеплеге кёре, ийнеклени, ууакъ малланы эм къанатлыланы санына дайым къошула баргъаны да белгиленеди.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа