ЭЛ МЮЛК ПРОДУКЦИЯДАН 6,6 МИЛЛИАРД СОМ БАГЪАСЫ ЧЫГЪАРЫЛГЪАНДЫ

Быйыл озгъан кезиуге Къабарты-Малкъарда  эл мюлкде уруннган предприятияла 6,3 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  ол 102 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Алай бла юч, тёрт айгъа  республиканы эл мюлк производительлерини барысында да ахшы кёрюмдюле эсленедиле. Сёз ючюн, былтыр бла тенглешдиргенде,  малланы бла юй къанатлыланы этинден  (союлмагъан ауурлукъда) – 2,5,  сютден – 1,7 эм жумуртхаладан 3,5 процент ёсюм  барды.  Аны бла бирге биринчи апрельде чыгъарылгъан эсеплеге кёре, ийнеклени, ууакъ малланы эм къанатлыланы санына дайым къошула баргъаны да белгиленеди.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.