САБАНЛАНЫ БУЗДАН КЪОРУУЛАРГЪА – 25 МИЛЛИОН СОМ

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 25 миллион сом бёлюнюрюкдю. Аны юсюнден бизге  Эл мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.    

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда буз булутланы чачхан  33 энчи пункт ишлейди.  Ала  бла  къорууланнган жерле 481,4  минг гектаргъа жетедиле. Тийишли ишлени бардырырча   КъМР-ни Эл мюлк министерствосу  Шимал Кавказны аскер  службасы бла келишим этгенди. Тийишли  жумушлагъа  жыл сайын регионну бюджетинден ахча бёлюнеди.

Республикада буз урургъа къоркъуулу заманнга жаз башы бла жай саналадыла. Ол себепден,  биринчи апрельден башлап, пунктланы  барысында да дежурство бардырылады.

Белгилисича, Къабарты-Малкъар буз уруп уллу халеклик салыргъа боллукъ  къоркъуулу регионладан бирине  саналады. Болсада энди жангы мадарланы хайыры бла эл мюлк жерлени  табийгъатны кючюнден сакъларгъа  онг табыллыкъды.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа