КАДЕТХЭМ Я ЗЭХЬЭЗЭХУЭ

Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и саугъэтым щыщIэбэна «Гъунапкъэхъумэхэм я ныбжьэгъу ныбжьыщIэхэр» гупхэм я республикэ зэхьэзэхуэ екIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщат Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 77-рэ зэрырикъур щыдгъэлъэпIэнум ирихьэлIэу, - къет ведомствэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Зэхьэзэхуэм хэтащ кадет классхэу Прохладнэ, Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж районхэмрэ Налшык къалэрэ я школхэм щыIэхэм я еджакIуэхэр. Я ныбжь елъытауэ ахэр командэ 12 хъурт, псори зэхэту цIыхуи 100-м нэблагъэ къызэщIаубыдэу.

Программэм къызэригъэувымкIэ, абыхэм къапэщылът АК-74-р зэпкърыхыным икIи зэпкърылъхьэнымкIэ, гранатэ дзынымкIэ, «Рубин» стрелковэ тренажерыр къагъэсэбэпу кIэрахъуэкIэ уэнымкIэ, РХБЗ-м (радиацэм, химие, биологие Iэщэ лIэужьыгъуэхэм защыхъумэн) и мардэхэр гъэзэщIэнымкIэ, Iэпкълъэпкъыр псыхьынымкIэ я зэфIэкI къагъэлъэгъуэну, апхуэдэуи къэралымрэ гъунапкъэхъумэ органхэмрэ я тхыдэм теухуа викторинэм хэтын хуейт.

Зэпеуэм щытекIуащ Балъкъэр Ипщэ къуажэм Абаев М. и цIэр зэрихьэу дэт курыт еджапIэ №2-м и гъэсэнхэр, етIуанэ увыпIэр къахьащ гъунапкъэхъумэхэм я ныбжьэгъу ныбжьыщIэхэу Прохладнэ къалэм дэт курыт еджапIэ №4-м щIэсхэм, Бабугент къуажэм дэт, Депуев Хь. С. и цIэр зезыхьэ кадет школ-интернатым щеджэхэр ещанэ хъуащ.

Зэхьэзэхуэр къыщызэрагъэпэщащ гъунапкъэхъумэ управленэм и къудамэм и къулыкъущIапIэм, школакIуэхэм зрагъэлъэгъуащ гъунапкъэхъумэхэм я Iэщэхэмрэ техникэхэмрэ.

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.