ЦIЫХУБЭ МАКЪАМЭХЭМ Я ДУНЕЙ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ  къэрал институтым  иджыблагъэ щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр. Гъуазджэр. КъэгъэщIэрэщIэжыныгъэр» фIэщыгъэм щIэт  цIыхубэ  макъамэмкIэ  дунейпсо  фестиваль-зэпеуэ.

Институтым    тхыдэмрэ  музыкэмкIэ  кафедрэм и унафэщI Нало Людмилэ  зэрыжиIамкIэ, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ министерствэмрэ   ГъуазджэхэмкIэ институтымрэ къызэрагъэпэща  зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр  Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ  бейр хъумэнырщ, зегъэужьынырщ. КъищынэмыщIауэ, мы Iуэхум  хэгъуэгу зэмылIэужьыгъуэхэм  щыщу къыхыхьа   щIалэгъуалэр  зэрыгъэцIыхунырщ.

2005-2018  гъэхэм къриубыдэу фестивалыр  блэ  ирагъэкIуэкIащ, мы гъэм абы  Кавказ Ищхъэрэм и мызакъуэу,  Абхъазым,  Краснодар, Ставрополь щIыналъэхэм, Къалмыкъым,   Москва, Дон Iуфэ Iус Ростов, Самарэ, Саратов, уеблэмэ Китайм  къикIа зэрыхэтам и фIыгъэкIэ  дунейпсо мыхьэнэ игъуэтащ.

ХьэщIэхэмрэ зэпеуэм  хэтынухэмрэ фIэхъус псалъэкIэ кърагъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым и  УнафэщIым  и къуэдзэ Къардэн Муратрэ ГъуазджэхэмкIэ институтым и унафэщI Рахаев Анатолийрэ. ЗэIущIэр къызэIуаха иужькIэ,  абыхэм  Институтым и  медалыр хуагъэфэщащ  пшынауэ Iэзэ, УФ-м  щIыхь зиIэ и артист, дунейпсо зэпеуэ куэдым къыщыхэжаныкIа Шишкин Юрий.

Хабзэ зэрыхъуауэ, фестиваль – зэпеуэр  ГъуазджэхэмкIэ институтым   и оркестрым  къызэIуихащ.

МахуитIкIэ  екIуэкIа зэхыхьэм  мастер-классхэри щатащ.

Псом хуэмыдэу  гукъинэжу  щытащ Ростов дэт  Къэрал филармонием  и солист,  урысейпсо, дунейпсо зэпеуэ куэдым я лауреат Буряков  Алексей,  дунейпсо зэпеуэм куэдым я  лауреат, Саратов щыщ  щIалэ Бондаренкэ Вячеслав, Самарэ дэт  къэрал филармонием   и солист Хромов Алексей сымэ  ягъэзэщIа макъамахэр.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.