ТХАКIУЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Лучший студиец года» фIэщыгъэм щIэт зэпеуэ гъуэщIэгъуэн. Абы ДыгъафIэ къалэм  щеджэ сабийхэм щыщу «Свеча» литературэ студием екIуалIэ цIыкIухэр хэтащ.

Студием и  къызэгъэпэщакIуэ, унафэщI ТIаз ФатIимэт зэрыжиIамкIэ, абы и деж екIуалIэхэм щыщу, нэхъыфIу зыкъэзыгъэлъэгъуа, зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм пашэ щыхъуа цIыху 30 къыхахащ абы хагъэтыну.

Къыхэгъэщыпхъэщ ныбжьыщIэхэм езым я къарукIэ зэпеуэм зэрызыхуагъэхьэзырар. КъэпщытакIуэ гупым хэтхэр (ДыгъафIэ къалэм и администрацэм и лIыкIуэхэр, адэ-анэхэм я комитетым щыщхэр) сабийхэм я лэжьыгъэхэм набдзэгубдзаплъэу хэплъащ. Зэпеуэм ипкъ иткIэ, ныбжьыщIэ цIыкIухэм кърат упщIэхэм жэуап иратащ, щхьэж и IэдакъэщIэкI къыщеджащ утыкум, я ехъулIэныгъэхэмкIэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ. ТIаз ФатIимэ жиIащ мы Iуэхугъуэр сабийхэм илъэсым ящIар къыщапщытэж, хьэмэ, «Мы рождены для вдохновенья» программэм и лей егъэджэныгъэ къудейуэ зэрыщымытыр. АтIэ, сабийхэр я зэфIэкI щеплъыж, нэхъыбэм тезыгъэгушхуэщ.

Зэпеуэм  ипкъ иткIэ «Лучший студиец-2022» цIэр фIащащ Шэрхъ Айтэч, кърихьэлIахэм  ягу ирихьыу къыхахар (пэшым щIэсхэри Iэ Iэтым хагъэтащ) Къурашэ Алихъанщ. Апхуэдэуи студием и  гъэсэн нэхъыфIу 10-м я цIэ къраIуащ.  «Свеча» студием и цIэкIэ руспубликэ, урысейпсо зэпеуэхэм гъэ къакIуэ хэтынущ хуагъэфэщащ: Ало Къантемыр, Балъкъэр Iэдэм, Башиевэ Саидэ, Кучменовэ Даринэ, Къанокъуэ Лаурэ, Хьэпэ Данэ, Кумыщ Сафия, ЛIыхъугу Дамирэ, Щэмей Миленэ, Мамхэгъхэ Кларэрэ Лаурэрэ.

ТЭРЧОКЪУЭ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.