ПIАЛЪЭМ КЪЫКIЭРЫХУРКЪЫМ

Шэрэдж щIыналъэр къуршылъэ щIыпIэу зэрыщытым къыхэкIыу, и чэзум гъатхасэр къызэрырахьэлIэным я зэфIэкI псори ирахьэлIэ.

Куэдыр зэрыщыгъуазэщи, Шэрэдж , Iуащхьэмахуэ щIыналъэхэмрэ ди республикэм и адрей тафэтес щIыпIэхэмрэ, гъатхасэ е бжьыхьэ хэгъуэ ирехъуи, мазэ пIалъэр я зэхуакуу къокIуэкI. Аращ уэфIу екIуэкI зы махуэри къыщIагъэсэбэпыр.

Мы зэманым гъатхасэр гектар минищым щIигъум щекIуэкIынущ. Абы щыщу а щIыпIэм хъарзынэу къыщыхъу ерыскъыпхъэ нартыхум гектар мини 2-м щIигъур, силосыпхъэ нартыхум - 430-р, кIэртIофым - 500-р, сэхураным - 200-р хухахащ. Тхьэмахуэм щIигъуауэ екIуэкI уэлбанэм и зэранкIэ сэгъуэр зэпагъэуа пэтми, къыхуагъэува пIалъэм хъарзынэу ехъулIэну мэгугъэхэр.

Гъатхасэ лэжьыгъэхэм къакIэрымыхуу гектар 1 минрэ 200-м траса бжьыхьэсэ гъавэм ( гуэдзу - гектар 650-рэ, хьэпцIийуэ - 250-рэ, рапсу - 300 ) щIыгъэпшэрхэмкIэ йолэжь.

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэхэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм и адрей щIыналъэхэми гъатхасэм щоужьэрэкI. Псори зэхэту абы хухахащ гектар мин 223-м нэблагъэ. Санкцэхэм къадэкIуа гугъуехьхэми емылъытауэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэр я къалэнхэм хъарзынэу полъэщ. Жылапхъэрэ дагъэгъэсыныпхъэу зыхуеинур яIэщ. Мы зэманым ирихьэлIэу бжьыхьэсэ гъавэм, къэнэж щIагъуэ щымыIэу, щIыгъэпшэрхэмкIэ елэжьыну хунэсащ, мыгувэу хьэсапкъэхэм удз ежьужьхэр щагъэкъэбзэнущ. Къытеува щхъуантIагъэм иджыпсту иIэ щытыкIэм тепщIыхьмэ, гъэм гъавэ бэвкIэ ущыгугъ хъунущ.

УнафэщIым къызэрыхигъэщамкIэ, 2022 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IуэхущIапIэхэр тэмэму щIым елэжьын папщIэ щIыгъэпшэр къудейуэ тонн мин 67-м нэхърэ мынэхъ мащIэ яIэн хуейщи, къэзылъэхъэн щхьэусыгъуэ щымыIэу Iуэхур йокIуэкI.

ЛЪОСТЭН Музэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.