Ёмюрлюк от жарыкъ жанарча

Хорламны кюнюне хазырланыуну чеклеринде «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Ёмюрлюк оту жаннган 36 эсгертмеге къарап чыкъгъандыла. Бу ишни ала «Газпром межрегионгаз» ООО-ну «Сыйлы борч. Ёмюрледе эсде къалырча» деген битеуроссей акциясыны кезиуюнде тамамлагъандыла.
Специалистле газ оборудованиягъа къарагъандыла, быргъыларын, хар нелерин да тазалагъандыла, от иги жанарча этгендиле. Тёреде болгъаныча, компанияны келечилери кеслери бла гитче газ аппарат келтиредиле. Аны уа нек десегиз, эсгертмени тазалагъан заманда, аны оту ёчюлмезча. «Ёмюрлюк» дегенни магъанасы ма аллай ууакъ затлада окъуна сакъланады.
«Быллай эсгертмелеге къарау – бек жууаплы эм сыйлы ишди. Биз аны жыл сайын тындырабыз. Быйыл да, заманында мадар этип, бу комплекслени Хорламны кюнюне хазырлагъанбыз», – дегенди «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны баш инженери Анзор Тутуков.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.