Бир минут шош сюелип, эсгертмелеге гюлле салгъандыла

Уллу Ата журт урушда совет халкъ келтирген Хорламны 77-жыллыгъына жораланнган республиканы шахарлары, районлары эм эллери бла ётген аскер-патриот халда машинала бла тизилишип барыуну келечилерине Терк районда тюбегендиле. Ала биринчи 1941-1945 жыллада урушда ёлген жерлешлени мемориал комплекс-эсгертмесини къатында тохтагъандыла, алайда  къууанчлы митинг къуралгъанды. Анга жер-жерли власть органланы, КъМР-ни эм Терк районну аскер комиссариатларыны, Россей ДОСААФ-ны регион, жер-жерли бёлюмлерини келечилери, районну жамауаты эм жаш тёлю къатышханды.
Сёлешгенле Ата журтну къоруулаучуларыны жигитликлерини эм батырлыкъларыны юсюнден айтхандыла, жаш адамлагъа совет халкъны жигерлилигин туура этерге итиннгендиле. Жыйылыугъа къошулгъанла ёлген аскерчилени бир минут шош сюелип хурметлегендиле, монументге гюлле салгъандыла.
Митингден сора колонна Терк-Дейское-Плановское маршрут бла тебирегендиле, эсгериуню белгилери орналгъан жерледе тохтап-тохтап алай баргъандыла. Автопробегни ахыр белгиленнген тийреси РСО-Аланияда Эльхов къабакъла болгъандыла – Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Кавказ ючюн сермешни магъаналы жерлеринден бири. 
Былайда да митинг эм гюлле салыу жумушла тамамланнгандыла. Бу тийиреде маршрут эсгериу халлы байламлыкъла бла эки шуёх районну – Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну эм Шимал Осетия-Аланияны Киров районуну адамларын – бирлешдиргенди.  

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды