Бир минут шош сюелип, эсгертмелеге гюлле салгъандыла

Уллу Ата журт урушда совет халкъ келтирген Хорламны 77-жыллыгъына жораланнган республиканы шахарлары, районлары эм эллери бла ётген аскер-патриот халда машинала бла тизилишип барыуну келечилерине Терк районда тюбегендиле. Ала биринчи 1941-1945 жыллада урушда ёлген жерлешлени мемориал комплекс-эсгертмесини къатында тохтагъандыла, алайда  къууанчлы митинг къуралгъанды. Анга жер-жерли власть органланы, КъМР-ни эм Терк районну аскер комиссариатларыны, Россей ДОСААФ-ны регион, жер-жерли бёлюмлерини келечилери, районну жамауаты эм жаш тёлю къатышханды.
Сёлешгенле Ата журтну къоруулаучуларыны жигитликлерини эм батырлыкъларыны юсюнден айтхандыла, жаш адамлагъа совет халкъны жигерлилигин туура этерге итиннгендиле. Жыйылыугъа къошулгъанла ёлген аскерчилени бир минут шош сюелип хурметлегендиле, монументге гюлле салгъандыла.
Митингден сора колонна Терк-Дейское-Плановское маршрут бла тебирегендиле, эсгериуню белгилери орналгъан жерледе тохтап-тохтап алай баргъандыла. Автопробегни ахыр белгиленнген тийреси РСО-Аланияда Эльхов къабакъла болгъандыла – Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Кавказ ючюн сермешни магъаналы жерлеринден бири. 
Былайда да митинг эм гюлле салыу жумушла тамамланнгандыла. Бу тийиреде маршрут эсгериу халлы байламлыкъла бла эки шуёх районну – Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну эм Шимал Осетия-Аланияны Киров районуну адамларын – бирлешдиргенди.  

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.