Макеевкэ щыщ ныбжьыщIэхэм зрагъэгъэпсэху

«Какваз.РФ» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэп­сэ­хупIэхэм я нэгу зыщрагъэужь Донбассым къраша сабийхэм. 

Сабий 35-м иджыблагъэ зыщрагъэплъыхьащ Iуащ­хьэмахуэ лъапэ. Ахэр щагъэгъуэзащ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм апхуэдиз зи лъагагъ бгым зэхэуэ гуащIэхэр зэрыщекIуэкIами.
«Кавказ.РФ»-м и лэжьакIуэхэм, зыгъэпсэхуакIуэхэм зе­зыгъэплъыхь IэщIагъэлI­хэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я гъу­сэу, ныбжьыщIэхэр кIапсэ гъуэгукIэ драшеящ метр 3500-кIэ. «Мир» къэувы­Iэ­пIэм деж абыхэм хуиту зап­лъыхьащ, апхуэдэуи Iуащ­хьэмахуэ бгым теухуа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэм щIагъэдэIуащ. 
«ИкъукIэ псори сигу ирихьащ. Япэу слъагъуу аращ мыпхуэдэ бгы абрагъуэхэр. ЗыхэсщIэ гурыщIэхэр къыс­хуэмыIуэтэнщ», - жиIащ илъэс 12 зи ныбжь Даниил.
Азау аузым деж ныбжьыщIэхэм балъкъэр лъэпкъ шхыныгъуэхэм щыщ ирагъэшхащ икIи «Кавказ.РФ» IуэхущIапIэм къыбгъэдэкI тыгъэхэр иратащ. 
Iуащхьэмахуэ лъапэ къы­щыщIэж нартсанэпс ирафа нэужь, ахэр щыIащ Тырныауз къалэм и гимназие   №5-м. Абдежым ахэр щрагъэ­дэIуащ Хэку зауэшхуэм теухуа уэрэдхэмрэ хъыбархэмрэ. 
- Балигъми хуэмыхьынщ мы сабийхэм я нэгу щIэкIам хуэдэ. А цIыкIухэм я гур  фIы яхуэтщIын щхьэкIэ я нэгу зедгъэужьыну мурад тщIащ. Ди гупым хэтхэм фIыщIэ яхузощI зэман кIэщIым къриубыдэу ахъшэ зэхуахьэсу, Донбассым ще­кIуэкI зэхэуэхэм къыхаша сабийхэм мыпхуэдэ Iуэху дахэ къызэрыхузэрагъэпэщам папщIэ, - жиIащ «Кавказ.РФ»-м и генеральнэ унафэщI ТIымыжь Хьэсэн. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Донецк ЦIыхубэ Республикэм хыхьэ Макеевкэ къалэм щыщ сабийхэм мы зэманым я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ икIи зыщрагъэпсэху Налшык къалэм дэт «Лэгъу­пыкъу» санаторэм. Илъэси 6-15 зи ныбжь цIыкIухэр дохутырхэмрэ психологхэмрэ я нэIэм щIэтщ. Къищы­нэмыщIауэ, школ программэм къыкIэрымыхун пап­щIэ, ахэр ирагъаджэ.
БАГЪЭТЫР Луизэ.
Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.