Макеевкэ щыщ ныбжьыщIэхэм зрагъэгъэпсэху

«Какваз.РФ» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэп­сэ­хупIэхэм я нэгу зыщрагъэужь Донбассым къраша сабийхэм. 

Сабий 35-м иджыблагъэ зыщрагъэплъыхьащ Iуащ­хьэмахуэ лъапэ. Ахэр щагъэгъуэзащ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм апхуэдиз зи лъагагъ бгым зэхэуэ гуащIэхэр зэрыщекIуэкIами.
«Кавказ.РФ»-м и лэжьакIуэхэм, зыгъэпсэхуакIуэхэм зе­зыгъэплъыхь IэщIагъэлI­хэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я гъу­сэу, ныбжьыщIэхэр кIапсэ гъуэгукIэ драшеящ метр 3500-кIэ. «Мир» къэувы­Iэ­пIэм деж абыхэм хуиту зап­лъыхьащ, апхуэдэуи Iуащ­хьэмахуэ бгым теухуа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэм щIагъэдэIуащ. 
«ИкъукIэ псори сигу ирихьащ. Япэу слъагъуу аращ мыпхуэдэ бгы абрагъуэхэр. ЗыхэсщIэ гурыщIэхэр къыс­хуэмыIуэтэнщ», - жиIащ илъэс 12 зи ныбжь Даниил.
Азау аузым деж ныбжьыщIэхэм балъкъэр лъэпкъ шхыныгъуэхэм щыщ ирагъэшхащ икIи «Кавказ.РФ» IуэхущIапIэм къыбгъэдэкI тыгъэхэр иратащ. 
Iуащхьэмахуэ лъапэ къы­щыщIэж нартсанэпс ирафа нэужь, ахэр щыIащ Тырныауз къалэм и гимназие   №5-м. Абдежым ахэр щрагъэ­дэIуащ Хэку зауэшхуэм теухуа уэрэдхэмрэ хъыбархэмрэ. 
- Балигъми хуэмыхьынщ мы сабийхэм я нэгу щIэкIам хуэдэ. А цIыкIухэм я гур  фIы яхуэтщIын щхьэкIэ я нэгу зедгъэужьыну мурад тщIащ. Ди гупым хэтхэм фIыщIэ яхузощI зэман кIэщIым къриубыдэу ахъшэ зэхуахьэсу, Донбассым ще­кIуэкI зэхэуэхэм къыхаша сабийхэм мыпхуэдэ Iуэху дахэ къызэрыхузэрагъэпэщам папщIэ, - жиIащ «Кавказ.РФ»-м и генеральнэ унафэщI ТIымыжь Хьэсэн. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Донецк ЦIыхубэ Республикэм хыхьэ Макеевкэ къалэм щыщ сабийхэм мы зэманым я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ икIи зыщрагъэпсэху Налшык къалэм дэт «Лэгъу­пыкъу» санаторэм. Илъэси 6-15 зи ныбжь цIыкIухэр дохутырхэмрэ психологхэмрэ я нэIэм щIэтщ. Къищы­нэмыщIауэ, школ программэм къыкIэрымыхун пап­щIэ, ахэр ирагъаджэ.
БАГЪЭТЫР Луизэ.
Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.