Макеевкэ щыщ ныбжьыщIэхэм зрагъэгъэпсэху

«Какваз.РФ» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэп­сэ­хупIэхэм я нэгу зыщрагъэужь Донбассым къраша сабийхэм. 

Сабий 35-м иджыблагъэ зыщрагъэплъыхьащ Iуащ­хьэмахуэ лъапэ. Ахэр щагъэгъуэзащ Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм апхуэдиз зи лъагагъ бгым зэхэуэ гуащIэхэр зэрыщекIуэкIами.
«Кавказ.РФ»-м и лэжьакIуэхэм, зыгъэпсэхуакIуэхэм зе­зыгъэплъыхь IэщIагъэлI­хэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я гъу­сэу, ныбжьыщIэхэр кIапсэ гъуэгукIэ драшеящ метр 3500-кIэ. «Мир» къэувы­Iэ­пIэм деж абыхэм хуиту зап­лъыхьащ, апхуэдэуи Iуащ­хьэмахуэ бгым теухуа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэнхэм щIагъэдэIуащ. 
«ИкъукIэ псори сигу ирихьащ. Япэу слъагъуу аращ мыпхуэдэ бгы абрагъуэхэр. ЗыхэсщIэ гурыщIэхэр къыс­хуэмыIуэтэнщ», - жиIащ илъэс 12 зи ныбжь Даниил.
Азау аузым деж ныбжьыщIэхэм балъкъэр лъэпкъ шхыныгъуэхэм щыщ ирагъэшхащ икIи «Кавказ.РФ» IуэхущIапIэм къыбгъэдэкI тыгъэхэр иратащ. 
Iуащхьэмахуэ лъапэ къы­щыщIэж нартсанэпс ирафа нэужь, ахэр щыIащ Тырныауз къалэм и гимназие   №5-м. Абдежым ахэр щрагъэ­дэIуащ Хэку зауэшхуэм теухуа уэрэдхэмрэ хъыбархэмрэ. 
- Балигъми хуэмыхьынщ мы сабийхэм я нэгу щIэкIам хуэдэ. А цIыкIухэм я гур  фIы яхуэтщIын щхьэкIэ я нэгу зедгъэужьыну мурад тщIащ. Ди гупым хэтхэм фIыщIэ яхузощI зэман кIэщIым къриубыдэу ахъшэ зэхуахьэсу, Донбассым ще­кIуэкI зэхэуэхэм къыхаша сабийхэм мыпхуэдэ Iуэху дахэ къызэрыхузэрагъэпэщам папщIэ, - жиIащ «Кавказ.РФ»-м и генеральнэ унафэщI ТIымыжь Хьэсэн. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Донецк ЦIыхубэ Республикэм хыхьэ Макеевкэ къалэм щыщ сабийхэм мы зэманым я узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ икIи зыщрагъэпсэху Налшык къалэм дэт «Лэгъу­пыкъу» санаторэм. Илъэси 6-15 зи ныбжь цIыкIухэр дохутырхэмрэ психологхэмрэ я нэIэм щIэтщ. Къищы­нэмыщIауэ, школ программэм къыкIэрымыхун пап­щIэ, ахэр ирагъаджэ.
БАГЪЭТЫР Луизэ.
Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.