ЭКОЛОГИЯ БОЛУМНУ ИГИЛЕНДИРИРГЕ АЛЛАНЫП

Къабарты-Малкъар бийик тау заповедник «Марш парков-2022»  битеуроссей акцияны чеклеринде жамауатны «Заповедная симфония» деген тёртюнчю республикалы  экология фестивальгъа къатышыргъа чакъырады.  Ол жаш тёлюню экология болумгъа, кийик табийгъатны сакълаугъа эсин бурурча, бу жаны бла   чыгъармачылыкъ,  жарыкъландырыу, илму-излем  ишге тартындырыргъа этиледи. 

«Марш парков»- халкъла аралы жамауат акцияды. Аны магъанасы заповедниклени,  миллет паркланы  эм башха  энчи сакъланнган жерлени сакъларча аслам адамны бирикдириргеди. Быйыл акция «Табийгъат экосистемаланы  сакълау эм айнытыу» чакъырым  бла ётеди.

Бюгюнлюкде  табийгъат болум терк  тюрлене баргъаны эм уллу проблемаладан бириди. Аны хатасындан жыл сайын  ёртенле къозгъаладыла, суула кётюрледиле,  жауунла бармай иги кесек заманны кюн иссиле сакъланадыла эм башха кемчиликлени да сынаргъа боллукъду.  Специалистле айтханнга кёре, жууукъ заманда  адам улу бирлешип  бир мадар этмесе, мындан арысында аллай жарсыулу  шартлагъа дайым къошула барлыкъды.  

Табийгъат экосистемаланы сакъларча, заповедникле, миллет, табийгъат паркла, табийгъат эсгертмеле эм заказникле къураладыла. Аны бла бирге хар элде табийгъатха аяулу кёзден къараргъа, аланы жашнатыргъа эм айнытыргъа кереклиси ачыкъ кёрюнеди. Ол себепден «Марш парковха» къатышханла кеслери жашагъан жерледе – шахарлада бла элледе болумну игилендирирге къолларындан келликди.

Фестиваль быллай номинациялада барады:

1. «Энчи сакъланнган табийгъатны дуниясы» деген сабий чыгъармачылыкъ конкурс;

2. Волонтёр къошумчулукъ;

3. Экология-жарыкъландырыу, илму- излем, практика иш;

4. Экинчи кере хайырланылгъан материалладан абериле хазырлау  жаны бла   конкурс.

5. Табийгъатны сакълау жаны бла  жумушла

6. Уллу Хорламны  77-жыллыгъына аталгъан «Бизни эсибиздеди, биз ёхтемленебиз» конкурс.

Сагъынылгъан конкурслада  хорлагъанлагъа сыйлы дипломла, ыразылыкъ къагъытла  эм эсде къылырча саугъала берилликдиле. Эм айырмалы уа Гран-при диплом бла саугъаланырыкъды. Ол быйыл 19-чу апрельден башлап майны бешисине дери  барлыкъды.

 

Тогъузаланы Лейля,

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.