ЭТ ПРОДУКЦИЯ БЛА ЖАЛЧЫТЫУ ИГИДИ

Былтыр  Къабарты-Малкъарда этден бла андан  этилген  продукциядан 78,6 минг тонна чыгъарылгъанды. Аны элли минг тоннасына жууугъу  эл мюлк организацияла бла элчи фермер мюлклеге жетеди.  Эсге сала айтсакъ,  республиканы рынокларында 63,5 минг тоннадан кёп хайырланылмайды. Ол себепден тышына сатарча да ахшы онгла  бардыла.   Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргендиле. 

Быйылны  юсюнден айтханда,  производство ахшы жетишимле кёргюзтеди.  Озгъан юч айда малла бла юй къанатлыланы этинден (союлмагъан ауурлукъда) 21,5 минг тонна сатылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 102,5 процентге кёдю. 

Мындан арысында да малчылыкъ бёлюмде уруннганла  эт продукцияны производствосун  ёсдюре бардырыргъа таукелдиле.

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.