ЭТ ПРОДУКЦИЯ БЛА ЖАЛЧЫТЫУ ИГИДИ

Былтыр  Къабарты-Малкъарда этден бла андан  этилген  продукциядан 78,6 минг тонна чыгъарылгъанды. Аны элли минг тоннасына жууугъу  эл мюлк организацияла бла элчи фермер мюлклеге жетеди.  Эсге сала айтсакъ,  республиканы рынокларында 63,5 минг тоннадан кёп хайырланылмайды. Ол себепден тышына сатарча да ахшы онгла  бардыла.   Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргендиле. 

Быйылны  юсюнден айтханда,  производство ахшы жетишимле кёргюзтеди.  Озгъан юч айда малла бла юй къанатлыланы этинден (союлмагъан ауурлукъда) 21,5 минг тонна сатылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 102,5 процентге кёдю. 

Мындан арысында да малчылыкъ бёлюмде уруннганла  эт продукцияны производствосун  ёсдюре бардырыргъа таукелдиле.

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.