ЭНЧИ КИЙИМЛЕГЕ СУРАМ ДАЙЫМ ЁСЕ БАРАДЫ

Аладан бирине бахилаланы санаргъа боллукъду.  Ала тазалыкъ изленнген кёп жерде хайырланыладыла – медицина аралада, косметология  кабинетледе,  компаниялада, предприятиялада эм башхалада. 

Буруннгу жылдан башлап   энчи кийимле тикген  «Ева»  биригиуню  гигиена жаны бла аберилери, медицина комбинезонлары, медицина къаплары,  бахилалары  республиканы рыногунда кенг белгилидиле. 

Бусагъатлада  быллай продукцияланы тыш къыраллдан келтирирча логистика болум бек   осалды. Ол себепден  предприятие,  бахилалдан сора да,  ич рынокда сурам болгъан башха затланы да танг кесек чыгъарып башлагъанды. Сёз ючюн,  Россейни  цемент заводларыны ишчилерине   уллу объёмлада  энчи киймле тигеди.
Бюгюнлюкде   «Ева» предприятияда отуздан аслам адам урунады. Арт заманлада заказланы санына танг къошулгъаны ючюн, мындан арысында да  иги кесек жангы ишчи жерле къурар  муратлыдыла. 

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.