ЭНЧИ КИЙИМЛЕГЕ СУРАМ ДАЙЫМ ЁСЕ БАРАДЫ

Аладан бирине бахилаланы санаргъа боллукъду.  Ала тазалыкъ изленнген кёп жерде хайырланыладыла – медицина аралада, косметология  кабинетледе,  компаниялада, предприятиялада эм башхалада. 

Буруннгу жылдан башлап   энчи кийимле тикген  «Ева»  биригиуню  гигиена жаны бла аберилери, медицина комбинезонлары, медицина къаплары,  бахилалары  республиканы рыногунда кенг белгилидиле. 

Бусагъатлада  быллай продукцияланы тыш къыраллдан келтирирча логистика болум бек   осалды. Ол себепден  предприятие,  бахилалдан сора да,  ич рынокда сурам болгъан башха затланы да танг кесек чыгъарып башлагъанды. Сёз ючюн,  Россейни  цемент заводларыны ишчилерине   уллу объёмлада  энчи киймле тигеди.
Бюгюнлюкде   «Ева» предприятияда отуздан аслам адам урунады. Арт заманлада заказланы санына танг къошулгъаны ючюн, мындан арысында да  иги кесек жангы ишчи жерле къурар  муратлыдыла. 

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик