АЛМАЛАНЫ ЁСДЮРЕДИЛЕ ЭМ САТАРГЪА ЖАРАШДЫРАДЫЛА

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар сыфаты болургъа керекди. Ол себепден алманы да уллусу бла гитчесинден айырыргъа борчлуду. Бусагъатда ол магъаналы  жумушну тамамлагъан  цехле  ишлейдиле.

 Жангы айырыучу ызлада   алмала эм биринчиден  сууда эки къат жууулуп тазаланадыла.  Алгъа ол жумуш адам къол бла этиледи эм ызы бла энчи щёткала ишлейдиле. Андан сора жемишлени уллулукълары бла игиликлерине кёре  сенсор приборла айырып, ызла бла орунлагъа салыргъа жибередиле.   

Кёп жылланы ичинде быллай технология  эм къыйматлы амалладан бири  болгъанын кёргюзте келеди. Аллай обработкаланы ётген кёгетле кёп заманны бузулмай, къурамларын тас этмей  сакъланадыла.  Алай эсе уа,  алыучулагъа да аслам хайыр келтирликдиле.    

Эрттеден бери да Къабарты-Малкъар Россейни алмалы регионларындан бирине саналады. Мында аланы ёсдюргенден, жарашдыргъандан тышында,  ол бёлюм бла байламлы  уллу производство къуралгъанды. Сёз ючюн, алма терекчиклени «Гала», «Голден», «Фуджи», «Флорина», «Моди» эм башха сортланы кесибизде питомникледе ёсдюредиле. Биригиуледе  уа  бетондан чигинжиле,  агъачдан, пластикден орунла эм кёп башха затла   чыгъарадыла.   

Бюгюнлюкде Урван районну предприятиясында алманы  жыйырма тюрлюсюне  жууукъ сорт жарашдырылады. Ала рынокда эм уллу сурам болгъанлагъа эм мюлклени да кёбюсюнде ёсдюрюлгенледиле. Бюгюнлюкде алма терекчилик эл мюлкню эм тири айный  баргъан бёлюмлеринден бирине саналады. Жыл сайын жемишледен  тирликге дайым къошула баргъаны  ючюн  аланы сакъларгъа да  холодильный комплексле керек боладыла. Бир-бир къолайлыракъ мюлкледе аланы сюерча мадар да этиледи. 

Сагъынылгъан биригиу   жылгъа 13 минг тонна продукция чыгъаргъан республикада эм уллуладан  бирине  саналады. Россейге санкцияла кючлене баргъанлары бла ич рынокда   экология жаны бла таза аламлагъа да  сурам танг   ёсгенди.   Ол шарт  производствону айнытыргъа, жангы ишчи жерле ачаргъа да онг  береди.  

Эсге сала айтсакъ, былтыр республикада  жемишледен бла наныкъладан 500 минг тоннадан аслам тирлик жыйылгъанды. Бизни  жерлешлерибизни жалчытыргъа аны бешден бири да жетерикди. Ол себепден  къалгъан продукция бирси регионлагъа  ашырылады.

Быйылны юсюнден айтханда  да, жерчиликде къармашхан предпринимательле бютюн бай тирлик алыргъа, ишлерин айнытыргъа  таукелдиле.

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.