АЛМАЛАНЫ ЁСДЮРЕДИЛЕ ЭМ САТАРГЪА ЖАРАШДЫРАДЫЛА

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар сыфаты болургъа керекди. Ол себепден алманы да уллусу бла гитчесинден айырыргъа борчлуду. Бусагъатда ол магъаналы  жумушну тамамлагъан  цехле  ишлейдиле.

 Жангы айырыучу ызлада   алмала эм биринчиден  сууда эки къат жууулуп тазаланадыла.  Алгъа ол жумуш адам къол бла этиледи эм ызы бла энчи щёткала ишлейдиле. Андан сора жемишлени уллулукълары бла игиликлерине кёре  сенсор приборла айырып, ызла бла орунлагъа салыргъа жибередиле.   

Кёп жылланы ичинде быллай технология  эм къыйматлы амалладан бири  болгъанын кёргюзте келеди. Аллай обработкаланы ётген кёгетле кёп заманны бузулмай, къурамларын тас этмей  сакъланадыла.  Алай эсе уа,  алыучулагъа да аслам хайыр келтирликдиле.    

Эрттеден бери да Къабарты-Малкъар Россейни алмалы регионларындан бирине саналады. Мында аланы ёсдюргенден, жарашдыргъандан тышында,  ол бёлюм бла байламлы  уллу производство къуралгъанды. Сёз ючюн, алма терекчиклени «Гала», «Голден», «Фуджи», «Флорина», «Моди» эм башха сортланы кесибизде питомникледе ёсдюредиле. Биригиуледе  уа  бетондан чигинжиле,  агъачдан, пластикден орунла эм кёп башха затла   чыгъарадыла.   

Бюгюнлюкде Урван районну предприятиясында алманы  жыйырма тюрлюсюне  жууукъ сорт жарашдырылады. Ала рынокда эм уллу сурам болгъанлагъа эм мюлклени да кёбюсюнде ёсдюрюлгенледиле. Бюгюнлюкде алма терекчилик эл мюлкню эм тири айный  баргъан бёлюмлеринден бирине саналады. Жыл сайын жемишледен  тирликге дайым къошула баргъаны  ючюн  аланы сакъларгъа да  холодильный комплексле керек боладыла. Бир-бир къолайлыракъ мюлкледе аланы сюерча мадар да этиледи. 

Сагъынылгъан биригиу   жылгъа 13 минг тонна продукция чыгъаргъан республикада эм уллуладан  бирине  саналады. Россейге санкцияла кючлене баргъанлары бла ич рынокда   экология жаны бла таза аламлагъа да  сурам танг   ёсгенди.   Ол шарт  производствону айнытыргъа, жангы ишчи жерле ачаргъа да онг  береди.  

Эсге сала айтсакъ, былтыр республикада  жемишледен бла наныкъладан 500 минг тоннадан аслам тирлик жыйылгъанды. Бизни  жерлешлерибизни жалчытыргъа аны бешден бири да жетерикди. Ол себепден  къалгъан продукция бирси регионлагъа  ашырылады.

Быйылны юсюнден айтханда  да, жерчиликде къармашхан предпринимательле бютюн бай тирлик алыргъа, ишлерин айнытыргъа  таукелдиле.

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.