«ДЫДЕЙХЭМ ДАКЪУЭТЩ»

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм «Дыдейхэм дакъуэтщ» зыфIаща сурэт гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахащ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм Украинэм щригъэкIуэкI Iуэхухэм зэрителъхьэр къагъэлъагъуэу. Япэу сурэт гъэлъэгъуэныгъэм еблэгъащ Дзэлыкъуэкъуажэ школ №1-м и класс нэхъыжьхэм щеджэхэр. Музейм и унафэщI Мэкъуауэ Хьэлимэт хутепсэлъыхьащ гъэлъэгъуэныгъэм и мыхьэнэм, Урысейм и Президент Путин Владимир Донбасс и цIыхухэм къащхьэщыжын, ди къэралыр ихъумэн папщIэ иригъэкIуэкI Iуэхухэм.
Зауэм, лэжьыгъэм, дзэ узэдахэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я зэгухьэныгъэу Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыIэм и унафэщI Бэрэгъун Арсен жиIащ ди сэлэтхэмрэ офицерхэмрэ лIыгъэ зэрахэлъыр, ахэр къимыкIуэтыну, я узыншагъэмрэ къарумрэ зыпэрыт псэзэпылъхьэпIэм хурикъуну хъуэхъуащ. 
НыбжьыщIэхэр сурэт гъэлъэгъуэныгъэм хэтащ #ZаРоссию #ZаПутина #Zанаших #Своихнебросаем къыхуеджэныгъэхэр зытетха тхылъымпIэ напэхэр яIыгъыу. 
 

 

НафIэдз Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.