КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ОРАЗА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны муслийманларын ислам дунияда эм сыйлыгъа бла эм даражалыгъа саналгъан  Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма. Ол сыйлы Рамазан айны бошалгъанын белгилейди, адеп-къылыкъны эм иги юлгюлерин, адамны жан аурутуугъа, игилик этерге итиниуюн, огъурлулукъ, кертилик, тюзлюк жашауда баш магъананы тутханларын  туура этеди.

Битеу ала адам улу бек багъалыгъа санагъан хазналадыла. Ала бизни адет-тёрелерибизни  айырылмазлыкъ кесегидиле, кёп миллетли Россейни халкъларыны бирликлерини кючлю  ёзегидиле,  Ата журтубузну кючлюлюгюню бла деменгилилигини мурдорудула.

Республиканы муслийман уммасы  бизни ниет, маданият, тарых хазнабызны байыкъландырыугъа уллу къошумчулукъ этеди. Жамауатыбызны бирикдириуде, динле аралы ырахатлыкъны, мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлендириуде да  аны магъанасы уллу болгъанын белгилемей жарамаз.

Къабарты-Малкъарны жамауатын жюрегими теренинден алгъышлайма, саулукъ, ырахатлыкъ, насып эмда монглукъ тежейме. Ораза байрам хар юйге, хар юйюрге жылыулукъ, жарыкълыкъ, тынчлыкъ эмда къолайлыкъ келтирсин!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.