КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ОРАЗА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны муслийманларын ислам дунияда эм сыйлыгъа бла эм даражалыгъа саналгъан  Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма. Ол сыйлы Рамазан айны бошалгъанын белгилейди, адеп-къылыкъны эм иги юлгюлерин, адамны жан аурутуугъа, игилик этерге итиниуюн, огъурлулукъ, кертилик, тюзлюк жашауда баш магъананы тутханларын  туура этеди.

Битеу ала адам улу бек багъалыгъа санагъан хазналадыла. Ала бизни адет-тёрелерибизни  айырылмазлыкъ кесегидиле, кёп миллетли Россейни халкъларыны бирликлерини кючлю  ёзегидиле,  Ата журтубузну кючлюлюгюню бла деменгилилигини мурдорудула.

Республиканы муслийман уммасы  бизни ниет, маданият, тарых хазнабызны байыкъландырыугъа уллу къошумчулукъ этеди. Жамауатыбызны бирикдириуде, динле аралы ырахатлыкъны, мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлендириуде да  аны магъанасы уллу болгъанын белгилемей жарамаз.

Къабарты-Малкъарны жамауатын жюрегими теренинден алгъышлайма, саулукъ, ырахатлыкъ, насып эмда монглукъ тежейме. Ораза байрам хар юйге, хар юйюрге жылыулукъ, жарыкълыкъ, тынчлыкъ эмда къолайлыкъ келтирсин!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.