КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ОРАЗА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны муслийманларын ислам дунияда эм сыйлыгъа бла эм даражалыгъа саналгъан  Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма. Ол сыйлы Рамазан айны бошалгъанын белгилейди, адеп-къылыкъны эм иги юлгюлерин, адамны жан аурутуугъа, игилик этерге итиниуюн, огъурлулукъ, кертилик, тюзлюк жашауда баш магъананы тутханларын  туура этеди.

Битеу ала адам улу бек багъалыгъа санагъан хазналадыла. Ала бизни адет-тёрелерибизни  айырылмазлыкъ кесегидиле, кёп миллетли Россейни халкъларыны бирликлерини кючлю  ёзегидиле,  Ата журтубузну кючлюлюгюню бла деменгилилигини мурдорудула.

Республиканы муслийман уммасы  бизни ниет, маданият, тарых хазнабызны байыкъландырыугъа уллу къошумчулукъ этеди. Жамауатыбызны бирикдириуде, динле аралы ырахатлыкъны, мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлендириуде да  аны магъанасы уллу болгъанын белгилемей жарамаз.

Къабарты-Малкъарны жамауатын жюрегими теренинден алгъышлайма, саулукъ, ырахатлыкъ, насып эмда монглукъ тежейме. Ораза байрам хар юйге, хар юйюрге жылыулукъ, жарыкълыкъ, тынчлыкъ эмда къолайлыкъ келтирсин!

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар