КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ЖАЗ БАШЫНЫ ЭМ УРУНУУНУ БАЙРАМЫ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли халкъы! Битеу жюрегимден сизни Жаз башыны эм Урунууну байрамы бла алгъышлайма!

Бу керти да халкъ байрамды, хар тёлю да бирча сюйген. Ол адамны бирликге эм мамыр урунуугъа итиниулюгюню белгисиди. Къабарты-Малкъарда аламат, фахмулу эм салгъан борчлагъа жетерге излеген адамла жашайдыла, аланы къыйын эм жууаплы ишлени толтурургъа къолларындан келеди. Аланы хайырындан республика экономикада эм социал бёлюмде жетишимлеге жеталады, къонакълагъа бла инвесторлагъа бютюн сейир болады.

Бюгюнлюкде, тышындан санкцияла басынчакълыкъла бла байламлы битеу къыйынлыкълагъа да къарамагъанлай, бизни бирикген кючюбюз Россей Федерацияны президенти Владимир Владимирович Путин белгилеген къыралны айнытыу стратегия борчланы тамамлаугъа, адамланы жашауларын игилендириуге толусунлай бурулургъа тийишлиди. Биз бирлешип, шёндюгю болумлагъа тийишли жууапла бераллыгъыбызгъа, ёз Къабарты-Малкъарыбызны бла Ата журтубузну игиликлерине эм жашнауларына деп салыннган борчланы барын да толтураллыгъыбызгъа ийнанама.

Битеу жюрегимден сизге саулукъ-эсенлик эм ахшы умутларыгъызны толууларын тежейме.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.