КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ЖАЗ БАШЫНЫ ЭМ УРУНУУНУ БАЙРАМЫ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли халкъы! Битеу жюрегимден сизни Жаз башыны эм Урунууну байрамы бла алгъышлайма!

Бу керти да халкъ байрамды, хар тёлю да бирча сюйген. Ол адамны бирликге эм мамыр урунуугъа итиниулюгюню белгисиди. Къабарты-Малкъарда аламат, фахмулу эм салгъан борчлагъа жетерге излеген адамла жашайдыла, аланы къыйын эм жууаплы ишлени толтурургъа къолларындан келеди. Аланы хайырындан республика экономикада эм социал бёлюмде жетишимлеге жеталады, къонакълагъа бла инвесторлагъа бютюн сейир болады.

Бюгюнлюкде, тышындан санкцияла басынчакълыкъла бла байламлы битеу къыйынлыкълагъа да къарамагъанлай, бизни бирикген кючюбюз Россей Федерацияны президенти Владимир Владимирович Путин белгилеген къыралны айнытыу стратегия борчланы тамамлаугъа, адамланы жашауларын игилендириуге толусунлай бурулургъа тийишлиди. Биз бирлешип, шёндюгю болумлагъа тийишли жууапла бераллыгъыбызгъа, ёз Къабарты-Малкъарыбызны бла Ата журтубузну игиликлерине эм жашнауларына деп салыннган борчланы барын да толтураллыгъыбызгъа ийнанама.

Битеу жюрегимден сизге саулукъ-эсенлик эм ахшы умутларыгъызны толууларын тежейме.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн.