КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В. КОКОВНУ ЖАЗ БАШЫНЫ ЭМ УРУНУУНУ БАЙРАМЫ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли халкъы! Битеу жюрегимден сизни Жаз башыны эм Урунууну байрамы бла алгъышлайма!

Бу керти да халкъ байрамды, хар тёлю да бирча сюйген. Ол адамны бирликге эм мамыр урунуугъа итиниулюгюню белгисиди. Къабарты-Малкъарда аламат, фахмулу эм салгъан борчлагъа жетерге излеген адамла жашайдыла, аланы къыйын эм жууаплы ишлени толтурургъа къолларындан келеди. Аланы хайырындан республика экономикада эм социал бёлюмде жетишимлеге жеталады, къонакълагъа бла инвесторлагъа бютюн сейир болады.

Бюгюнлюкде, тышындан санкцияла басынчакълыкъла бла байламлы битеу къыйынлыкълагъа да къарамагъанлай, бизни бирикген кючюбюз Россей Федерацияны президенти Владимир Владимирович Путин белгилеген къыралны айнытыу стратегия борчланы тамамлаугъа, адамланы жашауларын игилендириуге толусунлай бурулургъа тийишлиди. Биз бирлешип, шёндюгю болумлагъа тийишли жууапла бераллыгъыбызгъа, ёз Къабарты-Малкъарыбызны бла Ата журтубузну игиликлерине эм жашнауларына деп салыннган борчланы барын да толтураллыгъыбызгъа ийнанама.

Битеу жюрегимден сизге саулукъ-эсенлик эм ахшы умутларыгъызны толууларын тежейме.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.