«ТЕРЕКАЛМАЗНЫ» ПРОДУКЦИЯСЫНА СУРАМ ЭЛЛИ ПРОЦЕНТГЕ ЁСГЕНДИ

 Аны юсюнден бизге   заводну таматасыны  производство эм маркетинг жаны бла орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди. Жангы хайырланыучуланы арасында  геологоразведка, къоруулау-промышленный предприятияла эм  къурулуш бёлюмде уруннганла да бардыла.

Ол айтханнга кёре, арт заманда налмасдан  инструментле алыргъа заявкала бергенлени саны  40-50 процентге ёсгенди.  Ол  а  заводну продукциясы, Россейден сора, тыш къыраллада да кенг белгили болгъаныны себеплигинденди. 

- Къыралны регионларында  да алгъа биз билмеген  жангы алыучула  чыкъгъандыла. Аланы кёбюсю уллу промышленный предприятияладыла. Аны бла бирге быйыл тыш къыралла бла да бир къауум  келишим этилгенди. Алай бла жылны аллында окъуна  тюрлю-тюрлю инструментлеге сурам элли процентге жетгенди,-дейди биригиуню келечиси.

Былтырны эсеплерине кёре, завод 400 миллион сом файда тюшюргенди. Ол санда Узбекистан, Къазахстан эм Тюрк къыралла бла  продукцияны ассортиментин кенгертирча келишимле этилгендиле. Алай бла быйыл биригиу файдасын 500-600 миллион сомгъа дери жетдирирге  муратлыды.  Андан сора да, бусагъатда  "Терекалмаз" Грецияны рыногуна  да чыгъарча мадар излейди.

- Алгъаракълада этилген келишимни чеклеринде заводда  Тюркге ашырырча  къаты породаланы тешген энчи   буровой инструмент хазырлагъанбыз. Аны  тюрклюле   сынап кёргенлеринде ол бирсиледен  3-4 кереге иги болгъанын билгендиле эм   0,5 миллион долларгъа келишим этилгенди. Жылны ахырына заказлагъа энтта да иги кесек къошулур деп бек ышанабыз,- дейди Ахмед  Адальбиевич. 

Бюгюнлюкде продукциягъа сурам  ёсгени бла инженер, токарь, фрезеровщик дегенча  жангы кадрла да керекдиле. Производство тохтамазча заводда экинчи сменаны ишлетирге да хазырдыла. 

Эсге сала айтсакъ, бюгюнлюкде  "Терекалмаз"Россейде налмасдан инструментле чыгъарыу бла белгили предприятияладан биридине саналады. Аны продукциясы кесибизде эм тыш къыраллада да    геология жаны бла разведка бардырыуда,  магъадан къазгъан, машинала ишлеген, таш кесген эм башха кёп тюрлю  предприятиялада да кенг  хайырланылады.  Заводну кесинде техника жаны бла ара да  ишлейди. Мында жангы продкуцияны къурау эм качествосун тинтирча  сынаула бардырып   кюрешедиле.   

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.