ЭКОЛОГИЯДА ЧУРУМЛАГЪА САБИЙЛЕНИ КЁЗ КЪАРАМЛАРЫ

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю Звёздный элден школчулагъа республикалы экология-биология арада экскурсия къурагъанды.

«Точка роста» арада окъугъан сабийле биологиядан бла химиядан къошакъ дерслеге къатышадыла. Аны себепли алагъа бу экскурсия бютюнда магъаналы болгъанды. «Дерследе биз биологиядан терен билим алабыз. Экологиягъа да энчи эс бурабыз. Алада табийгъатны, тёгерекдеги къудуретни нек сакъларгъа керек болгъанын ангылатадыла. Мында - экология-биология арада – ачыкъ хауада, жаныуарланы, битимлени, кёллени къатларында бизге хар неда бек сейир кёрюнеди. Ол затланы кеси кёзюбюз бла кёребиз, специалистлеге, устазлагъа соруула беребиз. Сёз ючюн, къызыл къулакъ таш макъаланы юслеринден хапарлай тургъанларында, биз аланы кёлде эслегенбиз. Ол, баям, бюгюннгю экскурсияны эм сейирли кесеги болур эди», - дегенди школчуладан бири.

Дерслени ма былай тышына чыгъып бардырыу, билим берирге иги себеплик этеди, дейдиле жамауат къуллукъчула. «Биз бегирек да 5-6 классланы окъуучуларына эс бурабыз. Нек дегенде, сабийлени сейирлери ма ол кезиуде къурала башлайды. Артда ким болуп ишлерге сюйгенлерин да ала ол заманлада ангылап тебирейдиле. Биологиягъа, химиягъа, экологиягъа сюймеклиг а артда медицинагъа жол ачады. Тюзюн айтханда, сабийлени иги кесеги шёндюден окъуна тийишли факультетге кирип, ызы бла врач болургъа умут этедиле. Аны себепли быллай экскурсияла не жаны бла да магъаналыдыла», - дегенди ОНФ-ни келечиси Вероника Зимак.

Биологла, бахчачыла эм фермерле сабийлеге кёп хапар айтхандыла, сейирлик шартла да билдиргендиле. Экология болумну сюзюп, бир-бир жаныуарла бла битимле не ючюн тас бола баргъанларыны сагъышын этгендиле. Адамланы уллу кёллюлюклери жер башында экосистеманы бузулуруна себеплик этгенин да чертгендиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.