ЭКОЛОГИЯДА ЧУРУМЛАГЪА САБИЙЛЕНИ КЁЗ КЪАРАМЛАРЫ

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю Звёздный элден школчулагъа республикалы экология-биология арада экскурсия къурагъанды.

«Точка роста» арада окъугъан сабийле биологиядан бла химиядан къошакъ дерслеге къатышадыла. Аны себепли алагъа бу экскурсия бютюнда магъаналы болгъанды. «Дерследе биз биологиядан терен билим алабыз. Экологиягъа да энчи эс бурабыз. Алада табийгъатны, тёгерекдеги къудуретни нек сакъларгъа керек болгъанын ангылатадыла. Мында - экология-биология арада – ачыкъ хауада, жаныуарланы, битимлени, кёллени къатларында бизге хар неда бек сейир кёрюнеди. Ол затланы кеси кёзюбюз бла кёребиз, специалистлеге, устазлагъа соруула беребиз. Сёз ючюн, къызыл къулакъ таш макъаланы юслеринден хапарлай тургъанларында, биз аланы кёлде эслегенбиз. Ол, баям, бюгюннгю экскурсияны эм сейирли кесеги болур эди», - дегенди школчуладан бири.

Дерслени ма былай тышына чыгъып бардырыу, билим берирге иги себеплик этеди, дейдиле жамауат къуллукъчула. «Биз бегирек да 5-6 классланы окъуучуларына эс бурабыз. Нек дегенде, сабийлени сейирлери ма ол кезиуде къурала башлайды. Артда ким болуп ишлерге сюйгенлерин да ала ол заманлада ангылап тебирейдиле. Биологиягъа, химиягъа, экологиягъа сюймеклиг а артда медицинагъа жол ачады. Тюзюн айтханда, сабийлени иги кесеги шёндюден окъуна тийишли факультетге кирип, ызы бла врач болургъа умут этедиле. Аны себепли быллай экскурсияла не жаны бла да магъаналыдыла», - дегенди ОНФ-ни келечиси Вероника Зимак.

Биологла, бахчачыла эм фермерле сабийлеге кёп хапар айтхандыла, сейирлик шартла да билдиргендиле. Экология болумну сюзюп, бир-бир жаныуарла бла битимле не ючюн тас бола баргъанларыны сагъышын этгендиле. Адамланы уллу кёллюлюклери жер башында экосистеманы бузулуруна себеплик этгенин да чертгендиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.