МАЙДА СОЛУУ КЮНЛЕНИ ШИМАЛ КАВКАЗДА ЁТДЮРЮРГЕ СЮЙГЕНЛЕНИ САНЫ АСЛАМ БОЛГЪАНДЫ

 Майда солуу кюнлеге Шимал Кавказгъа экскурсия турла сурамгъа кёре къыралны ичинде эм бек сайланнган беш курортну санына киргендиле, деп билдиредиле Россейни туроператорларыны ассоциациясындан.

- Солургъа келгенлеге «Архыз», «Эльбрус» эм «Ведучи»  курортлагъа эс бурурларын айтама, алада тюрлю-тюрлю номерле кёпдюле, сезонла арасы кезиуде сайлау да игиди. Майда жаяу тау маршрутлагъа чыгъаргъа, внедорожникледе турлагъа, экскурсиялагъа  атланыргъа, экожолчукъла бла барыргъа боллукъду, къонакъ юйледе саулукъ кючлюк программала къураладыла. Солуу объектлени барысында да канат жолла бла тёгерекге бийикледен къарарча майданлагъа чыгъаргъа жарарыкъды, - дейди «Кавказ.РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев.

 Къарачай-Черкесде «Архыз» курорт апрельден сора жай низамгъа кёчеди, мында туристлени чучхурлагъа бла кёллеге сейир жолоучулукъла, христиан эсгертмелеге экскурсияла сакълайдыла. Астрономияны сюйгенле бу кюнледе аламланы парадына бла метеоритлени тюшюулерине къараргъа,  РАН-ны обсерваториясында къыралда эм уллу телескопланы кёрюрге боллукъдула. Нарат тереклени хауалары бла солуу а саулай да саулукъну кючлерге себеплик этерикди, мында къыралны орта полосасында аллергенле чакъгъан кезиуде багъыуну ётерге жарарыкъды. 

 Минги тауда уа тау лыжа кезиу алыкъа тохтатылмайды – каникуллада кюнню халына кёре Россейни эм бийик тау жолу Гара-Баши – Мирде учаргъа боллукъду. Канат жолла 3847 метр бийикликге чыгъарлыкъдыла, 4000 метр бийикликде орналгъан «Липрус» къонакъ юй да туристлени сакъларыкъды. Андан сора да, майда альпинизм, трекинг эм атлагъа минип жолоучулукъланы сезону башланады, адамла бек сюйген Терскъол ауузгъа маршрутла ачыладыла, биринчи крокусла чагъадыла, хамамла ишлейдиле, чабакъ тутаргъа, Нарзанла таласына атланыргъа жарайды. 4-8 майда къонакъла, тёрели «Red Fox Elbrus Race» фестивальгъа къарай, спортчула ски-альпинизмден бла скайранингден жангы рекордла салгъанларын кёраллыкъдыла, кеслери да «Вертикальный километр» чабыугъа къатышаллыкъдыла. 9 майда уа, «Мир» станцияда 3500 метр бийикликде Уллу Ата журт урушда ёлген аскерчилени эсгертмелерини аллында митингге да бараллыкъдыла.

«Ведучиге» жолоучулукъну уа Чеченни башха тамашалыкъ жерлерине экскурсиягъа къошаргъа жарарыкъды, анга жетгинчи Грозныйни, Нихалой чучхурланы, Ушкалой къалаланы, Итум-Калиде тарых музейни кёрюрге боллукъду. Курортну кесинде уа канат жолла, дунияда эм узун лыжа эм борд жолла, жыл сайын ишлеген тюбинг-трасса, электро-велосипедле бла скутерле бардыла. Гриль-юйчюкледе шишлик къууурургъа, тауну шимал этегинде чучхурлагъа неда эм бурун элге Тазбичиге барыргъа онгла къуралгъандыла. Къонакъ юйледе кинотеатрла, оюн зонала, караоке, садакъдан атдырыудан тир да заманны зауукълу ётдюрюрге ахшы жерледиле.

 Алай бла «Архыз», «Эльбрус» бла «Ведучи» Шимал Кавказ турист кластерде жылны битеу кезиулеринде да ишлеген, адамла солурча, аны бла бирге уа саулукъларын кючлерча жерледиле.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.