УЗЫФЭ ШЫНАГЪУЭМ ЗЭРЫЗЫКЪУИГЪАЩIЭ ЩЫТЫКIЭХЭР

Дон Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэм и дохутырхэм къыдагъэкIащ «Лъатэр лышхым зэриубыдам щыхьэт техъуэ щытыкIэхэм» теухуа тхылъ. Мы узыфэ лIэужьыгъуэр дуней псом нэхъ зыщызубгъуахэм ящыщщ, ди жагъуэ зэрыхъунщи. 

- Лъатэ лышхыр цIыхум къызэреуалIэм тепщIыхьмэ, 6-нэ увыпIэм щытщ. Мы узыфэм и сыт хуэдэ лIэужьыгъуэми ещхьу, ар щIидзагъащIэу къахутэмэ, лъэужьыншэу тхуогъэхъуж. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, 2-нэ стадием нэсам и процент 60-рщ дызыпэлъэщыр, - жеIэ Ипщэ Федеральнэ ЩIыналъэм и онколог, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор нэхъыщхьэ Кит Олег. 
Лъатэм лышх узыфэр къызэреуэлIам и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр: бынжэм ищхьэIуэу IэгупIэкIэ укъыдэIэбеймэ къыхоузыкIырей, ушхэфыркъым е уи ныбэр псынщIэIуэу из мэхъу, умымэжалIэу къыпщохъу, цIыхур псынщIэу уэд мэхъу, уи къэжьын къокIуэ, пшхам къегъэзэж (хьэжыгъэ фIыцIэм ещхьу хэлъу), цIыхум къыдехым фIыцIагъэ хэлъщ. А псоми къыдэкIуэу цIыхур псынщIэу йош, зыхуэужьыркъым. Мы къедбжэкIа щытыкIэхэр зыдэфлъэгъужмэ, нэхъ псынщIэIуэу дохур-терапевт, гастроэнтеролог е онколог зэвгъэплъ. 
Ростов дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, лъатэ лышхыр нэхъ зыхуэлъэхэм ящыщщ шыгъу, ерыскъы сыр, гъэжьа, IугъуэкIэ гъэгъуа куэдыIуэ зышххэр, фадэрэ тутынрэ ефэхэр. КъищынэмыщIауэ, щыIэщ лышхыр лъэпкъ узу къыздекIуэкI. Апхуэдэхэм я щIэблэм кIэлъыгъэплъыпхъэщ. Иджыри зы щхьэусыгъуэ - хеликобактер инфекцэ (Helicobakter pylori). Ар лъатэм ис, кIуэцIыр зыгъэуз, абы и лэжьэкIэр зытезыкъутэ бактерие лIэужьыгъуэщ. 
ЩIэныгъэлIхэм цIыхухэр къыхураджэ шхын пщтырыIуэрэ сыррэ ямышхыну, лъатэр зуIэн, зэран хуэхъун къупщхьэхэми хуэсакъыну, тутынымрэ фадэмрэ кIэрачыпэну. 
- ЗыгурыгъэIуэн хуейщ лышхыр узыфэ щэху-бзаджэу зэрыщытыр, къыщыщIидзари къыпхуэмыщIэу хэтIэсэнкIэ зэрыхъунур. Абы къыхэкIыу, илъэсым зэ дохутыр зэгъэплъын, лъы тын хуейщ. Лъатэ лышхыр нэхъ псынщIэу къэзыхутэфыр эндоскопиеращ, - къыхегъэщ Китым. 
 

Мысник Аллэ, Дон Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэм и пресс IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.