НЫП ГЪЭФIЭЖ ПШЫХЬ

2010 гъэм, Адыгэ ныпыр зэрыщыIэрэ илъэси 180-рэ щри­къум ирихьэлIэу,  дауэдапщэ иращIэкIауэ щытащ. Абы щегъэ­жьауэ, илъэс къэс, мэлыжьыхьым и 25-м ныпым и махуэр лъэпкъым егъэлъапIэ.

Мы гъэми Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, ди лъэп­къэгъухэр щыпсэу щIыпIэхэм Адыгэ ныпым гуфIэ­гъуэ щращIэ­кIащ.
Налшык дэт Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ­ «Нарт хэку» хасэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэр. Абы щагъэлъэ­гъуащ IэпэIэсэхэм я IэрыкI зэмылIэужьыгъуэхэр: пхъэцIычхэр, лъэпкъ тхыпхъэхэр зытет бгъэхэIухэр, матэхэр, пщэрылъхэмрэ Iэпщэ­хъухэмрэ, тхьэгъухэр, къэлътмакъ цIыкIухэр, чысэхэр, жьыхухэр, къамэхэр. Сабийхэм къыхузэрагъэпэщащ адыгэ джэгукIэхэр.
Нып гъэфIэж пшыхьым адыгэ макъамэр, уэрэдыр, къафэр щызэщIэтащ. Лъэпкъым, бзэм, ныпым, хабзэ-нэмысым ятеухуа уэ­рэдхэр жаIащ Бэчхэ Азэмэтрэ Ренатэрэ, ТхьэкIумащIэ Аслъэн, Мэремыкъуэ Резуан, Хьэтыхъу Вадим, ХьэхъупащIэ Астемыр, ­Къуэдз Залым, ГъукIэ Ислъам, Теунэ Джэмал, Щокъуий Мурат, Кумыщ Атмир, Теркъул Астемыр, «Черкес», «Уэредадэ» гупхэм. Ныпым иращIэкIа пшыхьыр адыгэ джэгукIэ зэхуащIыжащ.
 

Гугъуэт Заремэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.