Гъуэгухэр нэхъри ирагъэфIакIуэ

«Хэгъэгухэр зэпызыщIэ, щIыналъэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ автомо­биль зекIуапIэхэм зегъэужьын» федеральнэ проектым хыхьэу, ди республикэм иджыри сом мелуан 300-м нэблагъэ къыхуаутIыпщынущ. 

«УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ, къэралым и автомобиль зекIуапIэхэм зегъэужьыным ­хуэгъэзауэ, щIыналъэу 70-м иджыри, псори зэхэту, сом меларди 120-рэ яIэрыхьэнущ. Хэгъэгухэм я Iэтащхьэ­хэм, Iуэхур зэгъэщIылIа IэщIагъэлI­хэм депсалъэкIэрэ, дэ зэхэдгъэкIащ щIрагъэгъу щIыкIэу тхухаха ахъшэр, кIыхьлIыхь зедмыгъэщIу зыхэтлъхьапхъэ проектхэр зыхуэдэри, - къыхигъэщащ къэралым и вице-премьер Хуснуллин Марат. - Абы щыщу сом ­мелард 86-р здэдутIыпщыну щIыналъэу 63-м километр мини 2,5-м нэб­лагъэ зи кIыхьагъ гъуэгухэр иджырей мардэхэм къитIасэу къыщагъэщIэ­рэщIэжынущ, сом мелард 34-р а хэгъэгу дыдэхэм щытрагъэкIуэдынущ автомашинэ зекIуапIэхэм ящыщу ­нэхъ ин дыдэхэр зэманым къызэригъэуву зыхуей зэрыщыхуагъэзэнум. Псалъэм папщIэ, апхуэдэхэм ящыщщ «Европэ - Китай» зыфIаща гъуэгущIэу къэрал куэдым япхрыкIынури. 
«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу, Къэбэр­-дей-Балъкъэрым и автомобиль зе­кIуапIэхэр щызэгъэзэхуэжынымрэ щIэ­хэр щыукъуэдиинымрэ ятещIы­хьауэ, иджырей мардэхэм къитIасэу лэжьыгъэшхуэхэр щокIуэкI феде­ральнэ мыхьэнэ зиIэ «Кавказ» Р-217 автомашинэ зекIуапIэм и Iыхьэхэу Аргудан къуажэм къыщыщIэдзауэ Осетие Ищхъэрэ - Аланием хуэкIуэ ­гъуэгум щыщу километр 15,4-м, Малкэ къуажэм къыщыщIэдзауэ Къубэ-Тэбэ нэс дэлъ километри 7,5-рэ зи кIыхьагъым, Прогресс къуажэм деж Ставрополь крайм хыхьэу километри 5-кIэ зызыукъуэдиям (Псыхуабэ лъэ­ныкъуэмкIэ гъэзам). Мы иужьрейм ехьэлIауэ ухуакIуэхэм я пщэрылъщ ­автомобиль зэблэкIыпIэу абдеж ды­дэм зэуэ 4 щыпхашыныр. Зэрыгуры­Iуэгъуэщи, абы гъуэгум ущызекIуэ­-ныр нэхъ шынагъуэнши, нэхъ тынши ищIынущ. Зи цIэ къитIуа лэжьыгъэхэр и кIэм щынагъэсынур 2023 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэрщ.
Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыным хыхьэу икIи Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирырагъэхьэлIэу, Налшык и уэрам нэхъыщхьэхэм ящыщу Лениным, ЩоджэнцIыкIум, Кулиевым я проспектхэмрэ Къэбэрдей уэрамымрэ лэжьыгъэ ин дыдэхэр щокIуэкI. Ахэри яхэту, мы гъэм ди республикэм щIыналъэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ и автомобиль зекIуапIэхэм ящыщу километри 170-р иджырей мардэхэм къитIасэу щызэрагъэзэхуэжынущ. 
Мыдрейуэ къыхэдгъэщынщи, къуа­жэхэмрэ абыхэм къедза щIыпIэхэм­- рэ зэзыгъэуIу щIыкIэу зегъэужьы­нымкIэ къэрал программэм къитIасэу, республикэм щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ и гъуэгухэу 8-р: Гундэлэн, Шэ­джэм ­ЕтIуанэ, Урыху, Анзорей, Бабугент, Интернациональнэ, Новэ-Ивановкэ жылагъуэхэм я деж щызэрагъэпэщыжынущ, къищынэмыщIауэ, щIыналъэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэу ­Хъущтэ-Сырт, Шэджэм Ищхъэрэ къуа­жэхэм къедза щIыпIэхэм я деж щыIэхэр щызэрагъэзэхуэжынущ, Шэ­джэм ЕтIуанэ - Булунгу, Налшык -­ Нарткъалэ автомобиль зекIуапIэ­хэм асфальт-бетон «уэншэкущIэхэр» ­щытралъхьэнущ. Ауэ щыхъукIи, ­гъуэгухэм я щытыкIэмрэ я зыуб­гъукIэмрэ куэду елъытащ республикэм адэкIэ и зыужьыкIэр зыхуэдэнури. 
ЛУЦЭ СулътIан. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.