Миллет музейде – жангы экспонатла

Кёп болмай КъМР-ни  Миллет музейине Маданият эм табийгъат байлыкъланы сакълау жаны бла фонд Тёбен Жулат шахарда археология ишлени кезиуюнде табылгъан затланы бергенди. Учрежденияны таматасы Феликс Наков, быллай ишни  магъаналыгъын черте,   музей жангы экспонатла бла байыкъланнганын уллу къууанчха санагъанды.   
Фондха башчылыкъ этген   Камбулат Кушхов а алимле   жангы археология материалланы хайыры бла жарыкъландырыу эм билдириу  кластер къурасала иги боллугъун  эсгертгенди. Аны бла бирге келир заманда «Джулат» паркны ЮНЕСКО-ну объектлерини тизмесине къошаргъа мадар  этиллигин да  айтханды. 
Сагъынылгъан фондну келечиси  Жуболаны Арсен а  14-чю ёмюрледе жашау къайнагъан Тёбен Жулат алыкъа толу ачыкъланмагъанын белгилегенди. «Биз шахарны археологла эс бурмагъан кесегинде ишлегенбиз. Ол кезиуледе адамла къалай жашагъанларын тинтгенбиз. Аны чеклеринде тёрт мингден аслам зат табылгъанды, – дегенди. 
Археолог Игорь Козмийчук   Къабарты-Малкъарда иги кесек магъаналы  эсгертме болгъанын,  алай  Тёбен Жулатны аланы барындан да сейирге санаргъа боллугъун эсгертгенди.     
– Токъсан гектар жерде орналгъан буруннгулу шахарда тюрлю-тюрлю миллетле жашагъандыла, сатыу-алыу баргъанды, аскерчиле да тургъандыла.  Аны 14-чю  ёмюрледе, уруш бла келип,  Акъсакъ Темир бузгъанда, халкъыны бир кесеги таулагъа къачып къутулгъанды. Биз объектде ишлени кёп болмай башлагъанбыз. Болсада 80 квадрат метр чакълы жерде окъуна  5 500-ден артыкъ зат табылгъанды, – дегенди Игорь Козмийчук.

Магометланы Сулейман. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа