Къырал экзаменнге хазырдыла

Черек муниципал районну жер-жерли администрациясында  быйыл 9-чу эмда 11-чи класслада окъугъанлагъа къырал аттестацияны бардырыуну юсюнден сёлешиннгенди. Ушакъгъа билим бериу учрежденияланы оноучулары, право низамны сакълаучу органланы келечилери,  медицинада, от тюшюуге къажау  къоркъуусузлукъну сакълауда ишлегенлени  башчылары да къатышхандыла.
Районну администрациясыны оноучусу  Къулбайланы Алан къырал экзаменлени чырмаусуз, законнга бузукълукъ этмей  ётдюрюрге кереклисин эсгертгенди. 
Баш докладны уа районну билим бериу управлениясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Бёзюланы Ахмат этгенди.  Ол билдиргеннге кёре, быйыл ЕГЭ-леге бла ОГЭ-леге райондан 159 окъуучу къатышырыкъды. Алагъа деп, сентябрь айдан бери орус тилден бла математикадан диагностикалы ишле  бардырыладыла.
ЕГЭ-ле Къашхатауда бла Жемталаны 1-чи номерли, ОГЭ-ле уа  Бабугентде, Жемталаны 2-чи номерли эмда Герпегежни орта школларында бардырыллыкъдыла. Сынаулагъа хазырланыу муратда  къурау, аналитика эмда информация ишлени талайы бардырылады. Битеу билим берген учреждениялада ата-аналагъа жыйылыула  къуралгъандыла, тюрлю-тюрлю информация кёрмючле ётдюрюлгендиле, алада къырал экзаменлени юсюнден толу билдириуле этилгендиле. 
Экзаменле Къашхатауну мектебинде, аны директору Уяналаны Марат билдиргеннге кёре, сынауланы тийишлисича ётдюрюрге хар зат да  хазырды. «Керекли техника оборудование бла жалчытылыннганбыз.  Санитар-эпидемиология болум да Роспотребнадзорну сурамларына келиширча мадарла этилгендиле», – дегенди ол.
Жыйылыуну эсеплерине кёре, сынаула бла байламлы битеу  бёлюмлеге  ала  тынгылы эмда къуралыулу ётер ючюн, не гитче чурумну да эсге алыргъа керек болгъанлары дагъыда бир кере эсгертилгенди, деп билдиргендиле Черек районну администрациясыны пресс-службасындан.  

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа